Homepage

CZ0423236 - Všechlapy - Kamýk

Rozloha: 12.0851 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°50'16'' v.d., 50°27'44'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Výrazný vrch (437 m n. m.) 1 km severně od obce Libčeves.  

Ekotop:

Geologie: Vrch je tvořen leucitickým nefelinitem a olivinickým bazanitem a je obklopen slínovci březenského a teplického souvrství křídy.
Geomorfologie: Dominanta severního okraje Libčeveské kotliny.
Reliéf: Kuželovitý suk tvaru krátkého hřbetu. Na vrcholu a ve stř. a horních částech příkrých svahů se nacházejí četné kryogenně modelované skalky ve sloupovitě odloučené hornině, s mrazovými trhlinami. V dolních částech svahu jsou balvanové haldy a suťový plášť porušený sesuvy. Svahy jsou porostlé stepní vegetací.
Pedologie: Půdní pokryv zastupují eutrofní variety modálních rankerů a kambizemí, obklopené modálními pararendzinami.
Krajinná charakteristika: Výrazný kuželovitý suk, nápadně vystupující z Libčeveské kotliny.  

Biota:

Bezlesý vrch s travinnými společenstvy stepního charakteru. Křovinné formace po celém obvodu a lesní porost na východním úbočí kopce (K3 vysoké mezo- a xerofilní křoviny, X9B lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.  

Zranitelnost:

Umělé zalesňování. Zarůstání dřevinami. Zarůstání ovlivněné ukončením pastvy. Aplikace pesticidů v blízkém okolí.  

Management:

Zajistit odstraňování náletových dřevin, regulovat porost sečením, popř. řízenou pastvou. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.0851
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.890.2292
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.415.9717
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.242.3256
Z toho X biotopů: 0.900.1095
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.05730.47B/B/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.05730.47B/B/-
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.17191.42B/B/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.17191.42B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 5.857148.46B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.07948.93A/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)4.777739.53B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.11460.94C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.11460.94C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.325619.24B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.10950.90
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Lahovice u Libčevsi, Všechlapy u Libčevsi  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.