Homepage

CZ0423233 - Vrch Milá

Rozloha: 5.4900 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°45'28'' v.d., 50°26'4'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 510 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Osamělý vrch (510 m n. m.) v jz. cípu Českého středohoří 6 km zjz. od obce Libčeves.  

Ekotop:

Geologie: Neovulkanické těleso vrchu, tvořené olivinickým nefelinitem, proráží křídové vrstvy výběžku České tabule (jílovce, slínovce, pískovce, spongility svrchního až spodního turonu).
Geomorfologie: Nejvyšší bob Bečevského středohoří.
Reliéf: Geomorfologicky výrazný suk - kužel s kupovitým zaobleným vrcholem.
Pedologie: Vznikly zde eutrofní variety modálního rankeru a litozemě, místy až kambizemě.
Krajinná charakteristika: Dominantní neovulkanický suk zvonovitého tvaru (510 m n. m.).  

Biota:

Pestrá teplomilná rostlinná společenstva od štěrbinové vegetace skal přes travinné a keřové formace stepního a lesostepního charakteru až po přirozený listnatý les. Statut: PR.
Skalní step a skály na jižním úbočí vrchu (T3.3 úzkolisté suché trávníky, K4 nízké xerofilní křoviny).  

Kvalita a význam:

Jedna ze sedmi lokalit sarančete Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří), významná lokalita termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva.  

Zranitelnost:

Upuštění od pastvy. Umělé zalesňování. Zarůstání dřevinami.  

Management:

V případě potřeby udržovat stav lokality pomocí pastvy (malého smíšeného stáda ovcí a koz - 1ks/ha v průběhu celého roku). Průběžně odstraňovat nálet dřevin (mechanicky nebo případně i propanbutanovým hořákem za holomrazu). Zabránit hromadění stařiny a vzniku drnů, které okamžitě zapříčiňují větší vlhkost biotopu. Před započetím pastvy spálit nahromaděnou biomasu trav a bylin (v zimním období na zmrzlé půdě od prosince do února). Vypásat vegetaci až do rozrušení drnů trav.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.4900
Z toho prioritních naturových biotopů: 14.680.8064
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.282.9256
Z toho ostatních přírodních biotopů: 31.571.7333
Z toho X biotopů: 0.450.0248
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.51345.7B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.968635.85B/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.54449.91C/B/-
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.0561.02D/C/-Ne
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin0.05601.02D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.41267.51C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.41267.51C/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.750413.66C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.750413.66C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.320724.05B/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.41267.51B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.02480.45
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
saranče skalníC
Stenobothrus eurasiusBAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Milá, Odolice  

Prameny:

Holuša J., Holuša O.Occurrence of the grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus (Caelifera: Acrididae) in the Czech Republic. Articulata 17: 89-93.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.