Homepage

CZ0423232 - Vrch Hazmburk

Rozloha: 31.3901 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°0'51'' v.d., 50°25'60'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 384 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Na sev. okraji obce Klapý, pod hradem Hazmburk, 16 km sv. od Loun.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce a částečně i třetihorní čedičové horniny.
Geomorfologie: Nejvyšší bod Klapské tabule.
Reliéf: Výrazný neovulkanický kužel s krátkým vrcholovým hřbítkem směru V-Z. Při vrcholu a na příkrých svazích se nacházejí izolované skály a mrazové sruby ve sloupovitě odloučené hornině a balvanové haldy, na rozsáhlém slínovcovém podstavci se vytvořil soliflukční suťový plášť porušený výraznými sesuvy. S svahy jsou zalesněné. Na J svazích se nachází travnatá stepní vegetace s keři.
Pedologie: Z půd se vyvinuly eutrofní variety modálních kambizemí až rankerů, na karbonátových sedimentech modální pararendziny.
Krajinná charakteristika: Dominanta Klabské tabule (nejvyšší bod 418 m n. m.).  

Biota:

Stepní výchozy na jižním svahu vrchu Hazmburk, ve spodní části ohraničené lesními porosty.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita termofilního hmyzu. Jedna ze sedmi lokalit sarančete Stenobothrus eurasius v ČR.  

Zranitelnost:

Zarůstání ovlivněné ukončením pastvy. Aplikace pesticidů v blízkém okolí.  

Management:

Stenobothrus eurasius: V případě potřeby udržovat stav lokality pomocí pastvy (malého smíšeného stáda ovcí a koz - 1ks/ha v průběhu celého roku). Průběžně odstraňovat nálet dřevin (mechanicky nebo případně i propanbutanovým hořákem za holomrazu). Zabránit hromadění stařiny a vzniku drnů, které okamžitě zapříčiňují větší vlhkost biotopu. Před započetím pastvy spálit nahromaděnou biomasu trav a bylin (v zimním období na zmrzlé půdě od prosince do února). Vypásat vegetaci až do rozrušení drnů trav.

Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria): Zajistit odstraňování náletových dřevin, regulovat porost sečením, popř. řízenou pastvou. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 31.3901
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.504.8662
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.577.0872
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.077.8718
Z toho X biotopů: 36.8411.5651
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.04653.33B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.94122.99B/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.10530.33C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.399617.20C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.399617.20C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.64112.04B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.64112.04B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.866215.50C/C/-Ne
L4 Suťové lesy4.866215.50C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny7.871825.07C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.19050.60
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.00010.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.74142.36
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00520.01
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.63132.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.78798.88
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.22337.08
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla4.985415.88
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCC
saranče skalníP
Stenobothrus eurasiusBBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Klapý, Slatina pod Hazmburkem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.