Homepage

CZ0423229 - Údlické Doubí

Rozloha: 43.8137 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°27'40'' v.d., 50°27'24'' s.š.
Nadmořská výška: 341 - 353 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Nízký pahorek 4 km jv. od Chomutova, 1 km s. od Údlic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno miocenními sedimenty.
Geomorfologie: Významný bod (367 m n. m.) Jirkovské pánve.
Pedologie: Území pokrývají modální pararendziny, zčásti sem v jižní části zasahují vzácné smonice.
Reliéf: Suk s plochou vrcholovou částí a příkřejšími z. a j. svahy, klesajícími k údolí Chomutovky (zalesněné listnatým porostem).
Krajinná charakteristika: Nízký pahorek tvaru ploché nesouměrné kupy.  

Biota:

Dubová pařezina, s křovinným lemem, na jižním okraji drobné plochy lesostepního rázu.  

Kvalita a význam:

Významné refugium původního lesního porostu a jeho fauny v jinak intenzivně využívané krajině. Významná lokalita roháče obecného (Lucanus cervus).  

Zranitelnost:

Odstraňování mrtvých a odumírajících stromů.
Nevhodné asanační zásahy.
Používání pesticidů.

Pozn.: Na jižním okraji je nutno zamezit další expanzi zahrádkářské kolonie.  

Management:

Zachovávat dostatečnou zásobu odumřelého dřeva, starých stromů a pařezů. Ponechávat torza a zbytky stromů, padlých kmenů a silných větví na místě. Preferovat dosadby DBZ, DBL.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 43.8137
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.906.9674
Z toho neprioritních naturových biotopů: 51.2922.4753
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.8712.2132
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01670.03C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01670.03C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 22.458651.25B/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny22.458651.25B/C/-
91H0Panonské šípákové doubravy 6.967415.90C/C/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy6.967415.90C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.57221.30A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy11.612526.50B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.02850.06B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
roháč obecnýP
Lucanus cervusBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Chomutov I, Údlice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.