Homepage

CZ0423228 - Strádovský rybník

Rozloha: 3.7983 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°55'36'' v.d., 50°41'24'' s.š.
Nadmořská výška: 198 - 203 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník jižně od obce Strádov, 1 km východně od Krupky v Podkrušnohoří.  

Ekotop:

Geologie: Podložní třetihorní jíly Severočeské hnědouhelné pánve jsou překryty pleistocénními kamenitopísčitými hlínami a holocénními náplavami.
Geomorfologie: Rybník leží v Chomutovsko-teplické (Chabařovické) pánvi.
Reliéf: Mělký plůdkový rybník, na severním a jižním břehu s plošně omezenými litorálními porosty.
Pedologie: Vytvořily se zde glejové fluvizemě, spolu s arenickými kambizeměmi.
Krajinná charakteristika: Mělký rybník, obklopen vzrostlými dřevinami ležící v blízkosti svahů Krušných hor.  

Biota:

Z větší části je rybník obklopen vzrostlými dřevinami - topol, jasan, olše, bříza. Na severním a jižním břehu jsou plošně omezené litorální porosty (rákos).  

Kvalita a význam:

Jedna z významných lokalit s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Ústeckém kraji.  

Zranitelnost:

Intenzivní chov ryb, resp. změna využívání rybníka jako plůdkového.  

Management:

Pokud možno omezit rybářské využívání lokality (v současnosti jde o chovný plůdkový rybník). Zachovat litorální vegetaci, popř. vhodným managementem zajistit její šíření – vybudováním prosluněných mělčin v přilehlých částech. Zajistit částečné prosvětlení mělčin odstraněním dřevin. Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních zemědělsky využívaných pozemcích.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.7983
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 10.530.4001
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.891.8572
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.400110.53C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.400110.53C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.705844.90A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.14673.86C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00470.12C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá50-100
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Přestanov, Stradov u Chabařovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.