Homepage

CZ0423227 - Sinutec - Dlouhý kopec

Rozloha: 31.5786 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°47'35'' v.d., 50°27'9'' s.š.
Nadmořská výška: 376 - 420 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Protáhlý vrch (483 m n. m.) se správným názvem "Dlouhá hora" 3 km západně od obce Libčeves.  

Ekotop:

Geologie: Protáhlý hřbet tvořený olivinickým leuticitem, obklopený koniackými slínovci a jílovci.
Geomorfologie: Významný bod Bečevského středohoří (neovulkanický suk tvaru výrazného hřbetu).
Reliéf: Neovulkanický suk tvaru výrazného hřbetu bez patrného vrcholu orientovaný ve směru jihozápad -severovýchod. Na příkrých hladkých svazích leží rozptýlené sutě. Na VJV svazích roste stepní vegetace s keři. ZSZ strana je zalesněna. Na JZ leží opuštěný lom.
Pedologie: Půdy jsou tvořeny eutrofními varietami modálních kambizemí a rankerů, níže navazují modální pararendziny.
Krajinná charakteristika: Hřbet působí v ploché krajině jako terénní hráz.  

Biota:

Protáhlý hřbet na jižním svahu s cennými suchomilnými rostlinnými a živočišnými společenstvy na výhřevném geologickém podkladu. Na jižním a východním úpatí křovinné formace, na severním a východním svahu lesní porosty (K3 vysoké mezo- a xerofilní křoviny, X9A-B lesní kultury s nepůvodními jehličnatými a listnatými dřevinami).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.  

Zranitelnost:

Upuštění od pastvy. Umělé zalesňování. Zarůstání dřevinami.  

Management:

Zajistit odstraňování náletových dřevin, regulovat porost sečením, popř. řízenou pastvou. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.

 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 31.5786
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.660.2087
Z toho neprioritních naturových biotopů: 40.4612.7793
Z toho ostatních přírodních biotopů: 12.103.8212
Z toho X biotopů: 42.1813.3229
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.14610.46A/A/-Ne
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)0.14610.46A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 8.457326.78A/A/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých5.025315.91A/A/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)3.432010.86A/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.32213.68B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.322013.68B/B/-
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.06260.19B/B/-Ne
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin0.06260.19B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.821212.10A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.55344.91
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.17610.55
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.15560.49
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami9.775330.95
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.66245.26
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00010.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Jablonec u Libčevsi, Sinutec  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.