Homepage

CZ0423217 - Krásný Dvůr

Rozloha: 103.9764 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°21'23'' v.d., 50°14'44'' s.š.
Nadmořská výška: 288 - 371 m n. m.

Mapa:

Poloha:

4 km SV od Podbořan, mezi obcemi Krásný Dvůr a Brody.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří třetihorní pyroklastika čedičových hornin. V okolí vodního toku se nacházejí čtvrtohorní hlinité sedimenty údolní nivy.
Geomorfologie: Bez významu - uměle upravované území.
Reliéf: Zámecký park anglického typu.
Pedologie: Vyvinuly se tu jednak eutrofní variety modálních kambizemí a rankerů, podél potoka modální fluvizemě, mimo nivu luvické černozemě a modální (karbonátové) regozemě.
Krajinná charakteristika: Významný krajinný fenomén, nejrozsáhlejší zámecký park v Čechách.  

Biota:

Zámecký park anglického typu s původními teplomilnými doubravami a pravidelně sečenými lučními plochami. Solitérní dřeviny původní, doplněné výsadbou exotů.  

Kvalita a význam:

Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního hmyzu - páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Odstraňování starého dřeva a umírajících stromů. Aplikace pesticidů.  

Management:

Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu, aby bylo možné osídlit další stromy v budoucnu. Zamezit odstraňování dutinových stromů, popř. silných větví s dutinami. V případě nezbytně nutných bezpečnostních odstraňování stromů a větví, popř. odůvodněných rekonstrukčních zásahů v parku, je nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou dutinu.
Bezpečnostní sanace je třeba provádět šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
Rekonstrukci parku je možno provádět pouze postupně, dosadbou - nikoli celkovou. Při dosadbě je třeba preferovat původní listnáče.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 103.9764
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 91.2394.863
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.122.2112
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.37370.35C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.37370.35C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.92826.66-/-/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)6.92826.66-/-/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.81846.55B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.81846.55B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.97413.82-/-/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny3.97413.82-/-/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 76.768673.83C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny76.768673.83C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.94440.90-/-
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.79530.76C/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.47150.45C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Buškovice, Krásný Dvůr  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.