Homepage

CZ0423216 - Kopistská výsypka

Rozloha: 327.6803 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°35'59'' v.d., 50°32'13'' s.š.
Nadmořská výška: 229 - 262 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Výsypka v Mostecké pánvi, mezi městy Most a Litvínov, jižně od areálu chemických závodů v Záluží u Litvínova.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno převážně miocénními jezerními sedimenty, překrytými kvartérními sedimenty. Na ně byla situována výsypka z povrchových těžeb hnědouhelných dolů. Je tvořena převrstveným nadložím, především jílovitými a písčitými sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí Mostecké (Chomutovsko-teplické) pánve.
Reliéf: Lesnicky rekultivovaná výsypka s přítomností bezlesé plochy a velkým množstvím mělkých vodních nádrží různé velikosti.
Pedologie: Území je tvořeno spektrem antropozemí (pelické, arenické, kontaminované aj.), odlišujících se fyzikálními a chemickými vlastnostmi.
Krajinná charakteristika: Částečně zalesněná výsypka s četným výskytem vodních biotopů.  

Biota:

Výsypka s výsadbou listnatých stromů, zejm. javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol kanadský (Populus x canadensis), topol osika (Populus tremula), dub červený (Quercus rubra), olše lepkavá (Alnus glutinosa) ad. Keřové patro tvoří zejména neprostupné rozsáhlé porosty pámelníku bílého (Sypmhoricarpos albus), dále ostružiníky (Rubus sp.). V bylinném patře jsou zastoupeny běžné nitrofilní druhy. V okolí větších, více osluněných vodních ploch jsou zpravidla vyvinuté litorální porosty s dominancí rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince (Typha sp.). U více zastíněných vodních ploch jsou litorální porosty vyvinuty jen částečně nebo zcela chybí. Ve vodních plochách se místy vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis), relativně hojná je řasa parožnatka (Chara sp.).
Kromě zalesněných částí se na území EVL nacházejí také bezlesé plochy s travinnou vegetací či polní kulturou. Díky velkému počtu vodních ploch se zde vyskytují velmi početné populace obojživelníků, zejm. čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kuňky ohnivé (Bombina bombina), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Z plazů je zde běžně zaznamenáván výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix).


 

Kvalita a význam:

Plošně rozsáhlá lokalita výskytu čolka velkého s jednou z nejpočetnějších populací tohoto druhu v rámci Ústeckého kraje.  

Zranitelnost:

Vysýchání a hromadění organického materiálu - vodní nádrže jsou zásobovány pouze dešťovou vodou a jsou na ní do značné míry závislé. Většina je zastíněna lesem a je tak ohrožena spadem listí a hromaděním organického materiálu.
Odvodňování - existují tendence k odvodnění tůní v souvislosti s optimalizací lesního hospodářství.
Ostatní těžební a důlní aktivity - většina výsypek je ohrožena snahou o pozdější využití převrstveného materiálu.
Ostatní aktivity týkající se rybářství, lovu a sběru - sportovní rybáři mají snahu vysazovat rybí plůdek na všechna místa, kde je to možné - výskyt ryb je přitom hlavním faktorem ohrožujícím přežívání obojživelníků.
Hnojení - znamená hrozbu pro čistotu vodních nádrží a jejich eutrofizaci.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 327.6803
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.040.1517
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.15170.04C/C/CAno
V5 Vegetace parožnatek0.15170.04C/C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCACA
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dolní Jiřetín, Most I, Souš, Třebušice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.