Homepage

CZ0423212 - Hořenec - Číčov

Rozloha: 20.8310 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°48'3'' v.d., 50°27'39'' s.š.
Nadmořská výška: 381 - 412 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Výrazný vrch (476 m n. m.) 2,5 km SZ od obce Libčeves v Českém středohoří, asi 15 km JV od Mostu.  

Ekotop:

Geologie: Troska neovulkanického (podpovrchového) tělesa tvořeného žilou olivinického bazanitu a tufy.
Geomorfologie: Výrazný kuželovitý vrch eliptického půdorysu vystupující jako suk z jinak mírně zvlněného terénu jižní části Milešovského středohoří.
Reliéf: Nezalesněný vrch.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří eutrofní variety modálních kambizemí a rankerů, lokálně až iniciálních litozemí.
Krajinná charakteristika: Vrch stepního charakteru s lesními porosty v jižní polovině obvodu na úpatí kopce. Při pohledu od jihu výrazná dominanta Libčeveské kotliny nápadná souměrným tvarem.  

Biota:

Vrch s travinnými společenstvy stepního charakteru s mimořádně hojným výskytem koniklece lučního (Pulsatilla pratensis). Křovinné formace po celém obvodu a lesní porosty v jižní polovině obvodu na úpatí kopce (K3 vysoké mezo- a xerofilní křoviny, X9B lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami).
Součástí lokality je PR Číčov.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita termofilního hmyzu - přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) vázaného na lesostepní společenstva.  

Zranitelnost:

Upuštění od pastvy. Umělé zalesňování. Zarůstání dřevinami.  

Management:

Zajistit odstraňování náletových dřevin, regulovat porost sečením, popř. řízenou pastvou. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.8310
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 35.337.3602
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.972.9113
Z toho X biotopů: 3.130.6536
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 7.360235.33B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.42106.82B/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)5.939228.51B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.911313.97C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.65363.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Hořenec, Kozly u Loun  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.