Homepage

CZ0423211 - Háj u Oseka

Rozloha: 12.9715 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°43'29'' v.d., 50°38'9'' s.š.
Nadmořská výška: 270 - 295 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřiny v duchcovské části Mostecké pánve při úpatí Krušných hor, 5 km severně od Duchcova, východně od obce Háj.  

Ekotop:

Geologie: Miocénní jíly a písky v nadloží uhelné sloje, překryté deluviofluviálními sedimenty čtvrtohor.
Geomorfologie: Mostecká (Chomutovsko-teplická) pánev. Podmáčená terénní sníženina a menší rybník v mírně skloněné rovině v minulosti poznamenané důlní činností a pozdějšími poklesy terénu.
Pedologie: Vznikly zde modální gleje, obklopené plošně převažujícími arenickými kambizeměmi.
Reliéf: Dvě mělké vodní plochy při úpatí Krušných hor.
Krajinná charakteristika: Dvě vodní a mokřadní plochy obklopené podmáčeným olšovým lesem.  

Biota:

Dvě mělké vodní plochy se submerzní vegetací a navazujícími mokřadním křovinami. Mokřady ležící ve vlhké olšině jsou napájené drobnou vodotečí.
Vodní plochy jsou zarostlé makrofytní vegetací (V1) s bublinatkou jižní (Utricularia australis); navazující porosty tvoří mokřadní vrbiny (K1) a druhotné údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2). Jedná se o významnou batrachologickou lokalitu. Zaznamenána zde byla kuňka obecná (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibindus), ropucha obecná (Bufo bufo) čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus). Populace většiny druhů jsou poměrně početné.
 

Kvalita a význam:

Lokalita je jádrem početně bohaté populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) v této části Mostecké pánve.  

Zranitelnost:

Odvodňování a vysoušení bažin - lokalita je závislá a drobném přítoku, který může při déle trvajícím suchu vysychat. Její zranitelnost vyplývá z ohrožení při pokusech o odvodnění nebo regulaci vodního režimu území.
Lokalita leží na území dříve využitém k povrchové těžbě uhlí, v současné době je v nedaleké vzdálenosti plánována výstavba golfového hřiště.
Okolní vzrostlé lesy je žádoucí vyjmout z hospodářského využívání - jde o podmáčené olšové porosty poskytující útočiště obojživelníkům.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.9715
Z toho prioritních naturových biotopů: 29.683.8503
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.750.7468
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.900.7662
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.74685.75-/-/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.74685.75-/-/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.850329.68-/-/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.850329.68-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.76625.90A/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Háj u Duchcova, Hajniště u Duchcova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.