Homepage

CZ0423206 - Dobrná

Rozloha: 7.7513 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°17'7'' v.d., 50°45'21'' s.š.
Nadmořská výška: 406 - 419 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Plochý hřbet 1 km SZ od obce Ovesná a 2,5 km od centra Benešova nad Ploučnicí.  

Ekotop:

Geologie: Území tvoří tefrity a tefritová pyroklastika. Plochý hřbet zájmové lokality je pokrytý deluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Území se nachází v sv. části Českého středohoří.
Reliéf: Plochý hřbet s četnými antropogenními terénními terasami.
Pedologie: Modální pseudogleje a gleje, na bazických pyroklastikách eutrofní variety modálních kambizemí a rankerů.
Krajinná charakteristika: Pod prameništěm byly vybudovány v 18. století retenční nádrže, které jsou v současné době s výjimkou dvou nádrží zcela zazemněné. Nádrže obklopují porosty orobince a rákosin.  

Biota:

Mělké nádrže s přilehlými porosty orobince a rákosin, vrbovými porosty a polovlhkými loukami. Rákosiny lemující vodní plochu jsou obklopené středně vysokou vlhkomilnou vegetací (M1.1 rákosiny eutrofních stojatých vod, T1.10 vegetace vlhkých narušovaných půd).  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou významných lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v Českém středohoří.  

Zranitelnost:

Znečištění vody. Vysychání (dlouhodobé sucho). Zazemňování.  

Management:

V případě zazemňování a zarůstání mokřadu provádět odstraňování náletů a litorálu, popř. i šetrné odstraňování sedimentů (zachování dostatečně hluboké volné vodní hladiny). Vyloučit aplikaci či deponii hnojiv na okolních zemědělsky využívaných pozemcích.
V případě vysychání mokřadu v suchých letech operativně zabezpečovat přísun vody do mokřadu – např. cisternou.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.7513
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 92.757.1897
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.830.452
Z toho X biotopů: 1.410.1097
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.04950.63C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.04950.63C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.05152.26C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.051052.26C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.089239.85C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.089239.85C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.01000.12C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.44205.70C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.05630.72
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.05340.68
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký50 - 100
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Ovesná  

Prameny:

Chochel M.popis a identifikace lokality
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.