Homepage

CZ0423202 - Březina

Rozloha: 59.7703 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'57'' v.d., 50°32'46'' s.š.
Nadmořská výška: 537 - 711 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 2 km JV od Kostomlat pod Milešovkou.  

Ekotop:

Geologie: V podloží jsou třetihorní podpovrchové vulkanické horniny Českého středohoří (olivinický nefelinit a pyroklastika).
Geomorfologie: Lokalita se nachází v Kostomlatském středohoří.
Reliéf: Území je zčásti tvořeno svahy vulkanických vrchů (Kleč, Bukový vrch) a starým zarovnaným povrchem s Vojenským rybníkem.
Pedologie: Zamokřenou část území tvoří organozemní gleje s modálními organozeměmi, na svazích převažují mesobazické i eutrofní variety modálních kambizemí s rankery.
Krajinná charakteristika: Na náhorní plošině rybník s navazující kosenou loukou. Do území spadá i PR Březina s rašelinným jezírkem a bučinou.
V blízkosti rybníka vybudovány 2 menší jezírka pro obojživelníky.
Část území zasahuje do bývalého vojenského prostoru.  

Biota:

Z větší části lesní porosty (bříza, modřín, smrk).  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou významných lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v Českém středohoří. Lokalita je významná i z hlediska dalších druhů obojživelníků.  

Zranitelnost:

Potenciální zájem o chov ryb. Znečištění vody.  

Management:

Zachovat současný stav bez rybářského využívání, udržet stávající rozsah rozšíření litorální vegetace. Zabezpečení v současné době odkryté studny, kam obojživelníci padají bez možnosti úniku. Zajistit částečné zastínění nově vybudovaných tůní výsadbou vhodných dřevin – rozsah výsadby bude stanoven.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 59.7703
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 14.208.4904
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.044.8112
Z toho X biotopů: 77.7446.4686
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.12170.20C/A/-Ne
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.12170.20C/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.1033.51C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.10303.51C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.18250.30B/A/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.18250.30B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.083210.17A/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny6.083210.17A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.15455.27C/C
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty1.65672.77D/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.27473.80
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.54702.58
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami11.696119.56
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami23.330839.03
X11 Paseky s nitrofilní vegetací5.65829.46
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.83043.06
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.13140.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký30 - 60
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Kostomlaty pod Milešovkou, Milešov u Lovosic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.