Homepage

CZ0423201 - Blšanský chlum

Rozloha: 28.6304 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°50'17'' v.d., 50°20'46'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 256 m n. m.

Mapa:

Poloha:

3,5 km jihovýchodně od Loun, 1 km západně od Blšan u Loun.  

Ekotop:

Geologie: Nízký vrch v Hazmburské tabuli, budovaný křídovými slínovci.
Geomorfologie: Významný bod Cítolibské pahorkatiny (293 m n. m.).
Reliéf: Neovulkanický suk tvaru krátkého nesouměrného hříbku ležící v Cítolibské pahorkatině.
Pedologie: Půdní pokryv je tvořen eutrofními varietami modálních kambizemí a rankerů, východní část zaujímají pelické kambizemě a pararendziny.
Krajinná charakteristika: Nízký vrch v zemědělské krajině, v minulosti využíván k těžbě čediče pro stavbu železnice.  

Biota:

Nízký vrch porostlý světlou doubravou s ploškami bezlesí lesostepního charakteru.  

Kvalita a význam:

Enkláva lesa v zemědělské krajině. Významná lokalita přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).  

Zranitelnost:

Intenzivní těžba dřeva. Aplikace insekticidů.  

Management:

Zajistit odstraňování náletových dřevin, regulovat porost sečením, popř. řízenou pastvou. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 28.6304
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.550.1578
Z toho neprioritních naturových biotopů: 26.497.5851
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.234.0755
Z toho X biotopů: 18.365.2589
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.15780.55B/B/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.15780.55B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.562622.9C/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých4.688516.37C/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.87416.54C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.70692.46D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.70692.46D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.31561.10B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.31561.10B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.074814.23C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.00070.00B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.09410.32
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami4.261114.88
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.90373.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Blšany u Loun, Chlumčany u Loun  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.