Homepage

CZ0422087 - V kuksu

Rozloha: 20.2197 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°21'34'' v.d., 50°31'20'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 281 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex vzdálen 7 km ssz. od Štětí, 1 km jz. od obce Vědlice, v nadmořské výšce 260-280 metrů.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří turonské písčité slínovce a vápence svrchní křídy překryté vápnitými sprašemi.
Geomorfologie: Centrální části Úštěcké pahorkatiny s nadmořskou výškou 240-280 m n. m.
Reliéf: Hlubší bezvodé rokle se strmými svahy přecházející do mírného údolí.
Pedologie: Modální černice až kambizemě.
Krajinná charakteristika: Mírně až středně hluboké strže a údolí v intenzivně využívané zemědělské krajině.  

Biota:

Vegetace společenstev tzv. bílých strání, suchých širokolistých trávníků s výskytem orchidejí, reliktních vápnomilných borů a dubohabřin s řadou chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin: sasanka lesní (Anemone sylvestris), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), koulenka prodloužená (Globularia elongata). Údolí je převážně zalesněno, v části byl vysazen smrk, na okrajích převažují keřové lemy s lískou a trnkou (K3). V horní částech údolí na okrajích jsou suché trávníky (T3.4D). Střevíčník se vyskytuje ve společenstvu dubohabřin (L3.1).  

Kvalita a význam:

V území se v současné době nalézá jedna z nejsilnějších populací střevíčníku v Ústeckém kraji. V rámci České republiky se jedná o lokalitu středně silnou. Lokalita byla navržena k vyhlášení jako ZCHÚ již dr. Vulterinem v r. 1970.
Kromě toho pozornost zasluhují zachovalé dubohabřiny, reliktní bory a reprezentativní suché širokolisté trávníky s výskytem orchidejí.  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena nevhodnými lesnickými zásahy, které by nebyly v souladu s obnovou přirozených porostů. Dalším negativním jevem je přirozená sukcese a zarůstání širokolistých trávníků keřovým náletem.  

Management:

Lesní hospodaření zaměřit na probírky a obnovu podle platného LHP. Udržovat v porostech reliktního boru nízké zakmenění. Bezlesé plochy, resp. suché louky udržovat kosením min.1x ročně a odstraňovat náletové dřeviny. Postupně odstranit nepůvodní dřeviny (SM, BOC) a nahradit odpovídajícími původními druhy (BO, DB, BK, HA).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.2197
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 11.082.2414
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.420.4905
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.00139.89B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.00139.89B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.24011.18B/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.24011.18B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.49052.42C/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček70
Cypripedium calceolusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Malešov u Hoštky, Vědlice  

Prameny:

Domin K.Bílé stráně Českého středohoří. – Krása našeho domova, 17: 73-75.1925
Kolbek J.Vegetační poměry východní části Českého středohoří. – [ms., DP na kat. Bot. PřF UK].1969
Kubát K.Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. – Litoměřice, RP.1970
Kubát K., Šimr J. et Štastný E.Přírodní poměry Litoměřicka II.: Rostlinstvo. Správa ONV Litoměřice.1970
Petříček V. et Kolbek J.Fytogeografická studie Úštětské pahorkatiny. – Preslia 66: 41-59.1994
Studnička M.Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytocenologická. – [RP, depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK].1973
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.