Homepage

CZ0422085 - Soběchlebské terasy

Rozloha: 2.6406 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°31'51'' v.d., 50°13'2'' s.š.
Nadmořská výška: 368 - 387 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 0,7 km VSV od obce Soběchleby, 11 km JJZ od Žatce. Lokalia kopíruje hranice stejnojmenné přírodní památky.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem jsou permské pískovce a slínovce líňského souvrství.
Geomorfologie: Centrální část Rakovnické kotliny.
Reliéf: Strmá zaříznutá rokle v údolí Černockého potoka v nadmořské výšce 350 m. Svahy nejsou příliš členité, tvořeny jsou spíše táhlými zvlněnými částmi, ale jejich součástí je několik prudkých strží. Expozice svahů je jižní, jihozápadní nebo severní.
Pedologie: Modální kambizemě, měkké permské sedimenty na nichž se vytvořily červenozemní půdy.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná pahorkatina v předpolí Džbánu.  

Biota:

Rokle je porostlá smíšeným lesem s přítomností smrku, borovice lesní, modřínu, dubu letního a zimního, břízy, jilmu horského a habrolistého. Vegetačně porosty odpovídají společenstvu teplomilných doubrav, které se ve fragmentu vyskytují na jižně a jihozápadně exponovaných svazích.
Nejvýznamějším druhem je zde bezesporu střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Z dalších druhů stojí za zaznamenání početná populace bradáčku vejčitého (Listera ovata) a z literatury je udávaný výskyt okrotice bílé (Cephalanthera damasonium).  

Kvalita a význam:

Tato lokalita v současné době hostí zřejmě nejpočetnější populaci střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) v severozápadních Čechách.  

Zranitelnost:

V současnosti je lokalita silně ohrožena lidskou činností – především necitlivými lesnickými zásahy v blízkosti lokality střevíčníku pantoflíčku a v jiných segmentech doubrav. Lesní hospodaření je v této lokalitě nutné usměrňovat.  

Management:

Management druhu vyžaduje vesměs drobné probírky a prosvětlení stávajících porostů. V lesních porostech na místech výskytu střevíčníku není možné provádět holosečný způsob hospodaření. U porostů s příměsí nepůvodních dřevin bude žádoucí jejich postupná přeměna na přirozenou dřevinnou skladbu odpovídající stanovišti. Je třeba zpracovat studii obnovy vegetace v této lokalitě a zpracovat a prosadit projekt nebo studii obnovy tohoto lesního celku.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.6406
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.260.0335
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.350.0357
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.850.2073
Z toho X biotopů: 73.571.9427
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.03571.35D/C/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.03571.35D/C/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.03351.26C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.03351.26C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.16396.20C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.04341.64B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.013238.37
X12 Nálety pionýrských dřevin0.929535.20
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček120
Cypripedium calceolusBCCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Soběchleby u Podbořan  

Prameny:

Bělohoubek J.Cypripedium calceolus (lokalita Soběchlebské terasy), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin – NATURA 2000.- Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha (Brno).2002
Gutzer M.Lokalita vzácných rostlin na Podbořansku.- Severočes. Přír., Litoměřice, 16:39-40.1984
Janda P.U0067 - Džbán-Soběchleby – Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.