Homepage

CZ0422081 - Na spáleništi

Rozloha: 2.1810 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°40'36'' v.d., 50°15'33'' s.š.
Nadmořská výška: 369 - 423 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 2 km jv. od obce Tuchořice, 0,3 km j. od PP Kozinecká stráň v lesním komplexu Džbánu.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika a reliéf: Fragment bučiny a kulturní bor na svazích ve zvlněném terénu ploché vrchoviny Džbánu s výchozy vápnitých karbonských sedimentů.
Geologie: V podloží spočívá permokarbonské tzv. líňské souvrství klastických hornin typu "red beds" v kontaktu s křídovými jílovci perucko-korycanského souvrství.
Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického podcelku Ročovské vrchoviny (Džbán).
Pedologie: Modální kambizemě.  

Biota:

Jedná se o fragment pozměněného přirozeného porostu teplomilné dubohabřiny lesnicky poškozené přeměnou v bory. Zajímavá je vazba na výchoz vápnitých karbonských sedimentů. V poškozeném porostu se dochovala populace střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) a lilie zlatohlavé (Lilium martagon).  

Kvalita a význam:

Jedná se o slabší populaci, která neustále mírně kolísá (36-92 ex.), v současné době se zde vyskytuje 51 jedinců. Lokalita v této části Džbánu byla objevena v r. 1984 RNDr. Křivánkem.  

Zranitelnost:

V současnosti je lokalita ohrožena lidskou činností – především necitlivými lesnickými zásahy v blízkosti lokality střevíčníku pantoflíčku a v jiných okolních segmentech doubrav. Silným prosvětlením porostu (holiny) dochází k nástupu křovin a expanzivních travin, které orchidej utlačují. Lesní hospodaření je v této lokalitě nutné usměrňovat. V podrostu se také silně uplatňuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), ale na střevíčníky nemá tato expanze zatím vliv. Bylo pozorováno mechanické narušení stanoviště černou zvěří.  

Management:

1. Obnova přirozené druhové skladby porostů.
2. Úprava lesních hospodářských zásahů (zamezení holin, výběrový způsob těžby).
3. Zpracování záchranného programu pro střevíčník na této lokalitě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.1810
Z toho prioritních naturových biotopů: 32.970.7191
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 8.100.1768
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.601327.56C/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.601327.56C/C/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.11785.40C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.11785.40C/C/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17688.10
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček51
Cypripedium calceolusCCCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Tuchořice  

Prameny:

Bělohoubek J.Cypripedium calceolus (lokalita Na spáleništi), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin – NATURA 2000.- Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha (Brno).2002
Janda P.U0131 - Džbán-západ - Závěrečná zpráva mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Vlačiha V.Vstavačovité rostliny žatecké části přírodního parku Džbán.- Natura Launensis, Louny, 4:21-22.1997
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.