Homepage

CZ0420406 - Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník

Rozloha: 18.3414 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°49'36'' v.d., 50°25'55'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 360 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tři vrchy 1 km sv. od obce Charvatce.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Soubor stepních ekosystémů s xerotermními společenstvy rostlin. Geologie: Neovulkanické kužely na vypreparované augititové žíle s drobnými skalkami a mrazovými srázy ve sloupovitě odlučné hornině na příkrých svazích (kolem 30°) a s úpatím solifunkčním suťovým pláštěm porušeným sesuvy. Geomorfologie: Křížové vršky (386 m n. m.), Malý vrch (375 m n. m.) a Šibeník (344 m n. m.) jsou významnými body Chožovského středohoří. Reliéf: Výrazné kupy vystupující ze zarovnaného povrchu na křídových horninách. Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou černozemě karbonátové ze spraší.  

Biota:

Ve vegetačním krytu Křížových vršků převládají úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých, keřové porosty - nízké xerofilní křoviny se skalníky, nízké xerofilní křiviny bez skalníků a vysoké mezofilní a xerofilní křoviny - tvoří pás, který lemuje západní úpatí kupy od jv. cípu k sz. cípu, směrem k vrcholu tento porost plynule přechází v jednotlivé roztroušené keře. Vrchol a j. svah pokrývají úzkolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých. Na vrcholu se vyskytuje i bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého. Východní úpatí kopce pokrývají širokolisté suché trávníky s mezofilními a xerofilními křovinami. Porost na jižní části Malého vrchu představují úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých. Vegetační kryt severní části Mlýnského vrchu tvoří širokolisté suché trávníky. Ve vegetačním krytu Šibeníku převládají širokolisté suché trávníky, které na j. části střídají úzké suché trávníky. Západní a východní úpatí lemují vysoké mezofilní křoviny a nízké xerofilní křoviny.  

Kvalita a význam:

Suché trávníky Křížových vršků, Malého vrchu i Šibeníku jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet chráněných a ohrožených druhů rostlin, mj. Adonis vernalis, Anthericum liliago, Astragalus exscapus, A. austriacus, Aurinia saxatilis subsp. arduini (druh vzácný v rámci ČR), Linum austriacum, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Stipa capillata, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Verbascum phoeniceum. Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem velkého počtu vzácných a ohrožených druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Lokalita je ovlivněna především ukončením pravidelné pastvy a kosení, opuštěné pastviny zarůstají náletovými dřevinami.  

Management:

Managementové zásahy provádět podle zásad péče o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 18.3414
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.972.0137
Z toho neprioritních naturových biotopů: 62.3211.4317
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.272.6185
Z toho X biotopů: 0.000.0013
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.30711.67B/B/BAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)
Management: Mechanické odstraňování náletu dřevin, zapěstování stabilního okraje křovin.
0.30711.67B/B/B
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.06190.33B/B/BAno
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
Management: Odstraňování náletu mechanicky (chemicky).
0.06190.33B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 11.431762.32A/A/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Pastva jednorázová (pastva rotační) zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
2.306812.57A/A/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu).
9.124949.75A/A/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.64478.96A/A/AAno
T3.3C Úzkolisté suché trávníky - porosty s význačným výskytem vstavačovitých
Management: Pastva jednorázová (pastva rotační) zanedbané plochy: odstraňování náletu mechanicky (chemicky), vypalování.
1.64478.96A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.018311.00A/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.60023.27B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00100.00
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00030.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Charvatce u Loun, Libčeves, Mnichovský Týnec  

Prameny:

Bělohoubek J.u0001cs - Lounské stepi - Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Bělohoubek J.Floristický výzkum libčeveských vrchů v Českém středohoří, 249 str., msc., Dipl. Práce - Knihovna PF UJEP Ústí n. L.1994
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, 584 str.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.