Homepage

CZ0420160 - Podmilesy

Rozloha: 237.5555 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°11'13'' v.d., 50°25'25'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 773 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí Podmileského potoku a jeho přítoků mezi obcemi Domašín a Louchov.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno dvojslídnými pararulami, místy s porfyroblasty plagioklasu proterozoického stáří a drobně až středně zrnitými ortorulami spodně paleozoického až svrchně proterozoického stáří. Na některých místech se nalézají i homogenní křemenem a živcem bohaté ruly.
Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického celku Krušných hor (Loučenská hornatina).
Reliéf: Krajinný reliéf je tvořen horskými svahy, které jsou klikatě členěny hluboce zaříznutými údolími potoků.
Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou podzoly kambické a kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Zachovalý lužní les v kaňonovitém údolí potoka s charakteristickou a pestrou květenou v kontaktu s ostatními lesními i nelesními biotopy.  

Biota:

Zásadním biotopem území je téměř souvislý údolní jasanovo-olšový luh (podsv. Alnenion glutinoso-incanae). Lužní les je místy lemován dubohabřinou (sv. Carpinion). Z lesních biotopů jsou významněji zastoupeny také acidofilní bučiny (sv. Luzulo-Fagion), které rostou na svazích do údolí v S a SV části území. Méně se vyskytují společenstva suťových lesů (sv. Tilio-Acerion) a suchých acidofilních doubrav (sv. Genisto germanicae-Quercion). Drobné skalní a balvanité útvary na svazích do údolí místy porůstá řídká vegetace silikátových skal a drolin (sv. Asplenion septentrionalis).
Na menších plochách je v lokalitě zastoupena také nelesní vegetace. Např. v kontaktu s lužním lesem rostou na některých místech bylinná vegetace mezofilních až hygrofilních luk (sv. Arrhenatherion elatioris, sv. Calthion palustris). Ve vyšších nadmořských výškách to jsou také podhorské, ev. horské trávníky (sv. Violion caninae). Vzácně se vyskytuje mokřadní vegetace lučních pramenišť (sv. Cardamino-Montion).  

Kvalita a význam:

Význam lokality je spatřován především v zachovalosti téměř souvislého lužního lesa s relativně bohatým bylinným podrostem, který vyniká zvláště v časně jarním aspektu.
Floristicky významná jsou i nelesní společenstva. Především pak smilkové trávníky s výskytem některých vzácných rostlinných druhů, např. koprník štětinolistý (Meum athamanticum), prha arnika (Arnica montana), a acidofilní suché trávníky s vzácným vstavačem mužským (Orchis mascula) a s oběma barevnými formami silně ohroženého prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Ochranářsky cenná jsou také společenstva tužebníkových lad s výskytem škardy měkké čertkusolisté (Crepis mollis subsp. hieracioides) a ostřicí Hartmanovou (Carex hartmanii).
Na lučních prameništích se vyskytuje vzácná zdrojovka potoční (Montia hallii).  

Zranitelnost:

K silnému narušení přírodní povahy zdejších lesů dochází nevhodným lesním hospodařením, které spočívá hlavně v kácení a ve výsadbě monokultur geograficky nepůvodních a rychle rostoucích dřevin, především smrk ztepilý (Picea abies).
Lužní les je potenciálně ohrožen drastickými zásahy správce toku („zdravotní“ probírka porostů, rekonstrukce koryta atd.).
Nebezpečí je také spatřováno v šíření trnovníku akátu (Robinia pseudacacia).
Zranitelnost lučních a pastevních společenstev spočívá především v upuštění od extenzivního způsobu hospodaření (pastva, sečení).
Negativní vliv, i když dosud ne tak zásadní, má přetrvávající znečištění ovzduší a postupující eutrofizace ekosystémů. Co se však týká čistoty ovzduší, je nutné konstatovat, že bylo dosaženo nezanedbatelného pokroku, což je zajisté povzbudivé.  

Management:

V lesních partiích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
• neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.

Mimo les provádět zásahy podle zásad péče o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 237.5555
Z toho prioritních naturových biotopů: 27.3264.9179
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.6756.2406
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.6244.2564
Z toho X biotopů: 30.3172.0251
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.32250.13B/B/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.32250.13B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.29010.12B/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.29010.12B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.65870.69A/B/CAno
T3.5A Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých1.65870.69A/B/C
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 25.632610.79A/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce25.632610.79A/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 9.55364.02B/B/CAno
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.64380.27B/B/C
T1.6 Vlhká tužebníková lada8.90983.75B/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.64612.79B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.64612.79B/B/-
6520Horské sečené louky 1.41150.59B/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky1.41150.59B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.13880.47B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.13880.47B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 23.02449.69B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny23.02449.69B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 13.85365.83B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny13.85365.83B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.76880.74C/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.76880.74C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 35.857815.09B/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty35.857815.09B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.04700.44B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny28.973412.19B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy8.97243.77B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.84241.19B/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.00600.00B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.56200.23B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy1.85320.78B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.28130.11
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00028.41
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.16800.49
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami66.694228.07
X12 Nálety pionýrských dřevin3.88141.63
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Domašín u Klášterce nad Ohří, Louchov, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nová Víska u Domašína, Podmilesy, Vernéřov  

Prameny:

Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Fišer R.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Doupovské hory - sever / Kadaň. - MS, Archiv AOPK ČR, 8 str.2002
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha.2001
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Tejrovský V.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Přísečnice. - MS, Archiv AOPK ČR, 6 str.2001
Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P.Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.1990
Demek J. et al.Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.