Homepage

CZ0413196 - Týniště

Rozloha: 5.8321 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°11'40'' v.d., 50°8'55'' s.š.
Nadmořská výška: 589 - 600 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bezejmenný rybník 0,7 km východně od obce Týniště, 10 km východně od Bochova na jižním okraji Doupovských hor.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří rozpadlé výlevy třetihorního stratovulkánu Doupovských hor.
Geomorfologie: Území náleží do celku Doupovské hory, okrsku Rohozecká vrchovina.
Reliéf: Terénní deprese s prameništěm pravostranného přítoku Lučního potoka.
Pedologie: Půdním typem jsou zde kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Velmi hodnotné území i z hlediska krajinářského - pastviny s rozptýlenou zelení.  

Biota:

Mělký rybník s širším litorálem tvořeným převážně zblochanem (Glyceria sp.), dále se vyskytuje žabník, skřípina aj., u hráze křovité vrby. V okolí rybníka suché pastviny zarostlé trnitými keři (růže šípková, trnka, hloh) a degradované louky s porosty kopřiv (Urtica sp.). Kromě obojživelníků je v lokalitě pravidelný výskyt bahňáků (bekasina, vodouš kropenatý), v kontaktních biotopech hnízdí vzácná pěnice slavíková. Z ryb byl kromě dalších druhů zjištěn výskyt střevličky východní.  

Kvalita a význam:

Bohatá lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina). Jedna z nejvýznamnějších v oblasti Doupovských hor.  

Zranitelnost:

Kromě mechanických zásahů do dna a břehů rybníka je pravděpodobnost přežití kuněk i dalších obojživelníků v lokalitě závislá na množství a složení rybí obsádky, dále na hnojení a použití chemických látek v rybníku, případně i splaších z okolních pozemků. Limitujícím faktorem je napuštění rybníka vodou v době rozmnožování obojživelníků. Rovněž byl zjištěn přístup hovězího dobytka do rybníka.  

Management:

Úprava vhodného složení a množství rybí obsádky, která neohrozí možnost rozmnožování obojživelníků, včetně vyloučení hnojení a použití chemických prostředků, vhodnou nižší výškou hladiny podpořit rozvoj litorálních porostů. Zabránění vstupu dobytka do rybníka (likvidace litorálu).  

Možné střety zájmu:

Úprava dna a břehů rybníka (nadměrná pastva skotu), intenzivní rybí obsádka, chov dravých druhů ryb, použití hnojiv a chemických prostředků pro rybí hospodářství.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.8321
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 28.061.637
Z toho ostatních přírodních biotopů: 67.883.9593
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.024717.57-/-/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.024717.57-/-/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.24494.19-/-/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.24494.19-/-/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.36746.29-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.36746.29-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.265821.70-/-
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.995834.22-/-
M1.4 Říční rákosiny0.00750.12-/-
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.19633.36-/-
T1.4 Aluviální psárkové louky0.11381.95-/-
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.38016.51-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaBCBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Týniště  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.