Homepage

CZ0413195 - Teplá s přítoky a Otročínský potok

Rozloha: 27.5302 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°47'57'' v.d., 50°2'52'' s.š.
Nadmořská výška: 490 - 750 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tok řeky Teplé od jezu v Bečově nad Teplou proti proudu až po most u Poutnova (ř.km. 26 - 38) s jejími přítoky Otročínským potokem (ř. km. 0-5), Pramenským potokem (ř.km. 0-10) a Mnichovským potokem (ř.km. 0-7).  

Ekotop:

Geologie: Úsek od Bečova téměř k soutoku s Otročínským potokem je zaříznutý do žuly karlovarského plutonu, jižněji pak do amfibolitů mariánskolázeňského metabazitového komplexu.
Geomorfologie: Členitá Bečovská vrchovina se zachovanými zarovnanými povrchy vyzdvižená jako kra a do ní je hluboce zaříznutý tok řeky Teplá a jejich přítoků. Výše proti toku se údolí změlčuje.
Reliéf: Přirozeně meandrující tok řeky Teplé, včetně přítoků v horní části povodí.
Krajinná charakteristika: Celé území vytváří krajinnou dominantu v podobě výrazně meandrujícího toku Teplé s přítoky, které modelují zvlněnou krajinu a později se zařezávají do hlubokých údolí se strmými svahy.  

Biota:

Podrobný ichtyologický průzkum zjistil v povodí Pramenského potoka 8 druhů ryb, dále prokázal průměrnou odhadovanou hodnotu rybí biomasy v celém povodí, v období let 1998-2000 ve výši 11,59 kg/km (rozmezí 0-37,85 kg/km) a 393 ks v přepočtu na jeden kilometr toku (v rozmezí 0-1189 ks/km). Z hlediska stálosti druhového složení ichtyocenózy je pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario) druhem téměř vždy přítomným (94%), vranka obecná (Cottus gobio) druhem často se vyskytujícím (57%) a mezi druhy vzácné patří střevle potoční (Phoxinus phoxinus) (1%), lipan podhorní (Thymallus thymallus) (5%), siven americký (Salvenilus fontinalis) (1%), hrouzek obecný (Gobio gobio) (1%). Nepotvrzené druhy uváděné do 70-tých let minulého století jsou mník jednovousý (Lota lota), jelec tloušť (Leuciscus cephalus) a mihule potoční (Lampetra planeri). V horním povodí Pramenského potoka probíhá záchranný program posílení místní populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus) na principu kolonizace drobných přítoků z drobných tůní. Přírodní hydrologický režim byl v minulosti ovlivněn hospodářskou činností člověka a to jak zásahy do původních fyzickogeografických poměrů v povodí, tak i využíváním vody. Během posledních 50-ti let se však poměry vrátily do svých přirozených vztahů. Ve spodní části lipanové pásmo přecházející v pásmo pstruhové, celý úsek je chovným revírem.
Samotný tok tvoří druhově chudé porosty vodních rostlin a řas (Batrachospermum m., Batrachium spp., Fontinalis antipyretica), v drobných tocích pak převažuje hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata). V drobných nádržích a vzdutích za jezem je možno nalézt vegetaci s rdestem alpským (Potamogeton alpinus). Doprovodný porost vodních toků tvoří jasanovo-olšové luhy, vlhké pcháčové louky a tužebníková lada. Na některých místech je v nich přítomen kosatec sibiřský (Iris sibirica) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus), časté jsou oměj pestrý (Aconitum variegatum) a kozlík výběžkatý chlupatý (Valeriana procurrens), vzácná je řeřišnice bahenní (Cardamine dentata).  

Kvalita a význam:

Předmětné území reprezentuje významnou část hydrologicky aktivního povodí řeky Teplé a je jedním z nejvydatnějších přítoků horního toku řeky Ohře. Část dotčeného povodí i přes relativně malý rozsah představuje svým charakterem modelové území hydrologické sítě Slavkovského lesa, které je zároveň reprezentativní ukázkou pramenné oblasti. Zachovalostí morfologie toku a relativní genetickou čistotou druhů (vnitrodruhová diverzita) ichtyofauny překračuje hranice regionu.
Teplá a Otročínský potok od soutoku s Teplou po soutok s Nadluckým potokem představuje nejvýznamnější lokalitu vranky obecné v povodí Ohře.  

Zranitelnost:

Difúze dusíku, fragmentace toku příčnými překážkami a vysoký potravní tlak uměle vysazovaného plůdku pstruha obecného f. potoční.
Pstruhařství Bečov v celé své historii pracuje pouze s místní formou Salmo trutta m. fario, neexistují žádné záznamy o dovozu násady z jiných povodí. Do předmětného povodí je vysazováno ročně asi 150 000 kusů odkrmeného plůdku pstruha obecného a jednou za 3 roky je vždy na podzim prováděn odlov.  

Management:

Revitalizační opatření na úrovni širšího povodí: zajištění prostupnosti jezových těles, které nemá ichtyofauna při migraci proti proudu řeky Teplé jakoukoliv možnost překonat (jez č.s. Teplička, ř.km. 17; jez č.s. Krásný jez, ř.km. 21) a dále ostatní objekty (jez limnigrafu v Tepličce ř.km. 16).
Revitalizační opatření na úrovni vlastního povodí:
Klíčové objekty: jez č.s. Mnichov (Pramenský potok, ř.km. 5)
Ostatní objekty: jez Bečov ř.km. 25, jez pod hradem Bečov ř.km. 27, jez u Pstruhařství Bečov ř.km. 28, jez pro odběr vody ř.km. 29, jez MVE Louka (Pramenský p. ř.km. 1.), jez limnigrafu Mnichov (Pramenský p. ř.km. 4.). Bariérový efekt snížit vybudováním balvanitých skluzů, nebo zdrsněných rybích ramp. Rehabilitovat drobné přítoky úpravou drobných meliorovaných vlásečnic do přírodě blízkých poměrů.
Opatření k zlepšení jakosti vody: Klíčovým původcem difúzní kontaminace toku sloučeninami dusíku, je dozvuk intenzivní formy zemědělské výroby (skončila po roce 1990). Proto je nutné v celém hydrologicky aktivním povodí dbát na důsledné dodržování ochrany povrchových a spodních vod.  

Možné střety zájmu:

Hospodářské využití toku pro chov pstruha, budování a opravy příčných migračních překážek (jezy apod.), regulace toku v rámci tzv. protipovodňové ochrany.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 27.5302
Z toho prioritních naturových biotopů: 28.717.9057
Z toho neprioritních naturových biotopů: 16.484.5395
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.9711.8324
Z toho X biotopů: 10.903.0011
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.62392.26C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.62392.26C/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.46741.69C/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.46741.69C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.04260.15C/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.04260.15C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.00470.01C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.00470.01C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.89610.5C/C/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.91983.34B/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.97627.17C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.41721.51C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.41721.51C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.01360.04C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.01360.04C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.01120.04B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.01120.04B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.863128.56C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.863128.56C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.10550.38D/C/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.10550.38D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.47051.70B/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.61185.85C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.06740.24C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.00897.29B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.11060.40D/C
M1.4 Říční rákosiny2.883210.47B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.41711.51C/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.50031.81C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00620.02C/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.00690.02D/C
T1.3 Poháňkové pastviny0.10560.38C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.61825.87C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00240.00C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.00120.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta2.02217.34C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.09040.32
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00020.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.03100.11
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.06830.24
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.65559.64
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.08610.31
X12 Nálety pionýrských dřevin0.06960.25
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Babice u Poutnova, Bečov nad Teplou, Bohuslav u Poutnova, Brť, Číhaná u Poutnova, Louka u Mariánských Lázní, Měchov, Mnichov u Mariánských Lázní, Otročín, Popovice u Poutnova, Poutnov, Prameny, Sítiny, Tisová u Otročína  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.