Homepage

CZ0413193 - U sedmi rybníků

Rozloha: 7.5570 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°20'4'' v.d., 50°9'33'' s.š.
Nadmořská výška: 481 - 496 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava malých rybníků nedaleko státní hranice, 3 km ssz. od Františkových Lázní, v nadmořské výšce 480 - 490 m.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří pískové až štěrkopískové podloží, místy s příměsí jílů s původně oligotrofním prostředím.
Geomorfologie: Území náleží do celku Smrčiny, podcelku Hazlovská pahorkatina, okrsku Vojtanovská pahorkatina.
Reliéf: Údolní niva pravého přítoku Vonšovského potoka.
Pedologie: Území tvoří mozaika hydromorfních typů půd, především glej typický a organozemní.
Krajinná charakteristika: Soustava pěti drobných lesních rybníčků v kulturní krajině.  

Biota:

Soustava je významná z hlediska výskytu obojživelníků, kromě více druhů zelených a hnědých skokanů se zde vyskytují tři druhy čolků, ropucha obecná, rosnička a blatnice. Horní dva rybníky v soustavě jsou zarostlé vegetací pouze při okrajích (zblochan, chrastice, případně suchozemské rostliny, dočasně zatopené). Spodní rybníky vlivem zvýšené trofické zátěže jsou z větší části zarostlé růžkatcem ponořeným a další rostliny jsou pouze přimíšeny. Horní dva rybníky mají z většiny pouze listnaté (olše) břehové porosty, zbylé leží uprostřed souvislého lesního zápoje, tvořeném z větší části kulturními smrčinami, z menší části olšinou. Ve všech rybnících se v době vegetace vyskytuje silný zárůst zelenými vláknitými řasami a okřehku.  

Kvalita a význam:

Jedna z druhově nejbohatších lokalit obojživelníků na Chebsku, bohužel v posledním období došlo nevhodným rybím hospodařením k poklesu jejich stavů.  

Zranitelnost:

Vzhledem k nepravidelnému přítoku se jako největší problém jeví vypouštění (ať už úmyslné či závadou v hrázi) rybníků v době rozmnožování obojživelníků a následným úhynem jejich larev či predací, především volavkou. Další nevhodný jev je vnos látek do rybníků, především vápnění a hnojení (vlivem hnojení zde v posledním období došlo k úhynu většiny pulců ropuchy v horním z rybníků), mající za následek eutrofizaci prostředí. Rovněž nevhodná rybí obsádka (tržní ryba) má vliv na úspěšnost reprodukce obojživelníků.  

Management:

Zásadním předpokladem pro další existenci lokality je zabezpečení vhodného vodního prostředí - vhodná skladba a množství rybí obsádky (u některých rybníků její úplné vyloučení, dále přechod na plůdkové rybníky či alternativní druhy ryb - např. střevle), zabránění letnění více rybníků najednou a vnos cizorodých látek včetně hnojiv. U některých rybníků je nutno snížit eutrofizaci vodního prostředí odbahněním, letněním či zimněním, nutno provést pouze u jednoho z rybníků a po jeho ekologické stabilizaci u následujících.  

Možné střety zájmu:

Neujasněné majetkové poměry v kombinaci s havarijním stavem vypouštěcích zařízení a způsobem hospodaření na celé soustavě mohou způsobit, že některé rybníky zůstanou delší dobu prázdné či dojde k takové změně vodního prostředí, která neumožní další reprodukci obojživelníků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.5570
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 47.913.6207
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.773.2323
Z toho X biotopů: 7.340.5552
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.541846.86D/C/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.44275.85B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty3.099141.00D/C/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.07891.04B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.07891.04B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.33094.37C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.928912.29B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.17382.29B/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.55557.35B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty1.243216.45B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01970.26
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.25303.34
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.18222.41
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.07410.98
X12 Nálety pionýrských dřevin0.02620.34
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCCCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Vojtanov, Zelený Háj  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.