Homepage

CZ0413190 - Ostrovské rybníky

Rozloha: 121.0345 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°55'11'' v.d., 50°17'50'' s.š.
Nadmořská výška: 407 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava rybníků západně od města Ostrova, omezená od severu a západu železniční tratí.  

Ekotop:

Geologie: Na podloží budovaném neovulkanickými pyroklastiky ve východním okraji Sokolovské pánve jsou terciérní usazené horniny (písky, jíly) a čtvrtohorní sprašové sedimenty.
Geomorfologie: Krušnohorská soustava, Podkrušnohorská oblast, celek Sokolovská pánev, okrsek Ostrovská pánev.
Reliéf: Mírně zvlněná a mírně svažitá pánev východním směrem, se soustavami průtočných rybníků na drobných vodotečích.
Pedologie: Gleje a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: V Sokolovské pánvi byla na mokřadech vybudována soustava rybníků. Rybníky jsou rozdílné velikosti (2 velké a několik malých) s přilehlými litorály mokřadními olšinami a údolními jasano-olšovými luhy a bohatým zárůstem vodní vegetací. Mezirybníky a porosty dřevin se nacházejí extenzivní louky a pastviny. Lokalita je ze tří stran ohraničena železniční tratí.  

Biota:

Rybníky rozdílné velikosti s přilehlými litorály mokřadními olšinami, vrbovými porosty a údolními jasanovo-olšovými luhy. V okolí rybníků se nachází velké nelesní enklávy, tvořené kulturními sekanými loukami. Na dvou velkých rybnících (Horní a Dolní Štít) je v místy v příbřežních částech vyvinut porost vysokých bylin (rákos, orobinec úzkolistý a širolistý). V mělčích částech rybníků je masově rozšířen stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum), z dalších vodních a mokřadních makrofyt se vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis), halucha vodní (Oenanthe aquatica), rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus) aj. Nalezneme zde rovněž tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek (V5) s typickým zástupcem Chara vulgaris.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejpočetnějších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) na Karlovarsku.  

Zranitelnost:

Rybníky rozdílné velikosti s přilehlými litorály mokřadními olšinami a údolními jasanovo-olšovými luhy, kde může nejvážnějším ohrožením být chov ryb a regulace hladiny.
Kromě dvou velkých a jednoho malého rybníka se v území nachází několik malých rybníčků, které jsou již nefunkční a pouze část sezóny je v nich dostatečné množství vody. Při vyschnutí během jarního období mohou působit jako past pro obojživelníky, kteří do nich nakladli vajíčka.  

Management:

U v současné době hospodářsky využívaných rybníků (Horní a Dolní Štít a Starý) upravit velikost a složení rybí obsádky a režim obhospodařování (cyklus vypouštění) tak, aby umožňovala reprodukci obojživelníků i dalších druhů vodní fauny (raci, škeble). Vhodným způsobem je převedení alespoň jednoho z rybníků střídavě na plůdkový s postupným napouštěním, umožňující rozvoj litorálních porostů. Redukce nevhodných druhů vodních makrofyt (orobinec, růžkatec) kosením či chovem amura. Obnova nefunkčních 4 menších rybníků (sloupec vody min. 50 cm, s odstraněním biomasy a dřevin v těsném okolí vodní plochy a vyloučením chovu ryb).  

Možné střety zájmu:

Intenzivní chov ryb, změna vodního režimu, změna způsobu hospodaření na plochách v okolí rybníků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 121.0345
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.1618.3491
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.4047.6965
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.7333.5653
Z toho X biotopů: 17.9521.7274
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.34330.28C/C/CAno
V5 Vegetace parožnatek0.34330.28C/C/C
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.70636.36A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty7.70636.36A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.24190.19C/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.24190.19C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)10.73158.86C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky10.73158.86C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.455.32A/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada6.45005.32A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22.164218.31B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky22.164218.31B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.05930.04C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.05930.04C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.349115.16C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty18.349115.16C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny6.29145.19B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.97083.28B/A
L1 Mokřadní olšiny5.29064.37B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.06473.35A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.58102.95A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.95160.78C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.89670.74A/A
T1.3 Poháňkové pastviny0.04530.03C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.32671.09B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)7.14655.90B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky10.20158.42
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.20800.99
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.21841.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.41940.34
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.32611.09
X12 Nálety pionýrských dřevin1.87151.54
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.02460.02
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace5.45794.50
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Bystřice u Hroznětína, Hájek u Ostrova, Kfely u Ostrova, Ostrov nad Ohří  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.