Homepage

CZ0413188 - Olšová vrata

Rozloha: 46.1322 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°55'31'' v.d., 50°12'54'' s.š.
Nadmořská výška: 550 - 610 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v okrajové části Karlových Varů, na okraji Olšových vrat. Od centra města je vzdálena asi 2,5 km. Jedná se o areál 18 jamkového golfového hřiště a navazující luční a ekotonové biotopy. Lokalita měří ve směru V - Z maximálně 2,0 km, ve směru S - J pak maximálně 0,8 km.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno žulami (biotitický granit), částečně přeměněnými (autometamorfovaný granit). Větráním granitů vznikají kyselé, minerálně slabé půdy s tendencí k povrchovému vysychání, hlinito-písčitého typu, s nízkým obsahem živin.
Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Loketská vrchovina - má charakter náhorní plošiny s drobnými výchozy hornin.
Reliéf: Původní, třetihorní parovina je rozbrázděna jen mělce zahloubenými pramennými pánvemi jednotlivých toků, stékajících z plošiny. Nadmořská výška území se pohybuje od 547 po 612 m. Povrch je dotvářen činností člověka (golfové bunkry, drobné vodní plochy, stezky).
Pedologie: Půdním typem jsou zde kambizemě stagnické.
Krajinná charakteristika: Golfové hřiště pokrývají intenzivně obhospodařované trávníky, které na okrajích přechází v acidofilní lemy (svaz Hyperico perforati-Sclerantion perennis). Lesní biotopy mají spíše parkový charakter, jedná o jehličnaté i listnaté porosty.  

Biota:

Golfové hřiště je pokryté převážně intenzivně sekaným trávníkem s dominancí psinečku obecného (Agrostis capillaris) a lipnice roční (Poa annua). Zajímavější jsou lemová společenstva acidofilních trávníků mělkých půd (svaz Hyperico perforati-Sclerantion perennis) s pavincem horským (Jasione montana), osívkou jarní (Erophila verna), rožcem rolním (Cerastium arvense), ostřicí kulkonosnou
(Carex pilulifera), vzácně nahoprutkou písečnou (Teesdalia nudicaulis). Okrajové partie hřiště mají místy podmáčený charakter s tendencí k vlhkým pcháčovým loukám. Součástí lokality je i stromová vegetace spíše parkového charakteru a lesní okraje. Většinou se jedná o jehličnaté porosty (smrk, borovice) a o fragmenty acidofilních bučin. Místy se uplatňují i nálety pionýrských dřevin (bříza, osika, jíva, klen). Obytné syslí nory jsou většinou umístěny ve výsušných acidofilních trávnících na okrajích drah a bunkrů.  

Kvalita a význam:

Populace sysla obecného (Spermophillus citellus) je na lokalitě stabilní a početná. Výkyvy početnosti jsou způsobené klimatickými změnami mezi jednotlivými roky. Vzhledem k současnému managementu lokality se nepředpokládá zhoršení současného stavu díky změně podmínek. Z hlediska ČR se jedná o významnou lokalitu především z hlediska početnosti a zajištění optimálního managementu. Významný je i biotopový potenciál pro šíření druhu do okolí. Na lokalitách Olšová Vrata - letiště a kemp Vítkova hora lze počátky zpětného osídlení pozorovat. Z hlediska mezinárodního jde o nejzápadnější výspu výskytu druhu vůbec.  

Zranitelnost:

Lokalita je zranitelná především pro relativní izolovanost. Vzhledem k poměrně vysoké nadmořské výšce by mohla být populace decimována extrémním klimatickým výkyvem. V současnosti by pak nebylo možné spontánní osídlení z jiné blízké populace. Cílem managementu by tedy mělo být ze stávající stabilní populace a dvou náznaků tvořících se kolonií vytvořit silnou metapopulaci osidlující celou oblast širšího okolí Olšových Vrat.
Potenciálně je lokalita ohrožena upuštěním od stávajícího managementu (časté sečení travního porostu).
Přestože současný postoj provozovatelů golfového hřiště vůči výskytu sysla není negativní, do budoucna může tento problém nastat (potřeba udržování neporušeného travního porostu pro účely provozu golfového hřiště).  

Management:

Diplomatickým jednáním s majiteli golfového hřiště zajistit setrvání současného stavu.
V klimaticky příznivých letech využít pozitivních výkyvů populace syslů k rozšiřování na okolní vhodné, předem připravené lokality, zejména na lokalitu Olšová Vrata-letiště.
Využít lokalitu k popularizaci druhu v rámci ČR.  

Možné střety zájmu:

Použití mechanizace k sečení trávníků, která bude ohrožena výskytem syslích nor, případně použití nevhodných chemických látek či hnojiv.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 46.1322
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.020.0133
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.502.5397
Z toho ostatních přírodních biotopů: 12.735.8754
Z toho X biotopů: 81.7237.7033
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.10190.22D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.10190.22D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.27240.59C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.27240.59C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.98992.14D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.98992.14D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.01330.02C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.01330.02C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.17552.54D/C/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny1.17552.54D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.07380.15C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00230.00A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.15130.32C/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.43385.27D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.11090.24C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd3.10336.72B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.73051.58
X5 Intenzivně obhospodařované louky27.843760.35
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.05310.11
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.45700.99
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.54795.52
X12 Nálety pionýrských dřevin5.920912.83
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.15020.32
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sysel obecnýP
Spermophilus citellusABAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Olšová Vrata  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.