Homepage

CZ0413184 - Pískovna Erika

Rozloha: 21.8527 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°36'11'' v.d., 50°12'54'' s.š.
Nadmořská výška: 434 - 458 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pískovna v podkrušnohorské pánvi na levé straně od silnice vedoucí na SZ ze Sokolova mezi obcemi Svatava - Boučí.  

Ekotop:

Soustava různě velkých kaluží, tůněk a příkopů v pískovně v Sokolovské pánvi s výplní oligocenních jezerních sedimentů. Silně antropogenní reliéf v Sokolovské pánvi. Pískovna, částečně zarůstající náletovými dřevinami (bříza, osika, vrby), v severní části zalesňovaná borovicí lesní.  

Biota:

Soustava různě velkých vodní ploch, částečně zarůstajících vegetací epilitorálu (Juncus sp.) či sublitorálu (Potamogeton sp.); vodní plochy mají různý charakter od plně osluněných, přes parciálně osluněné až po plně zastíněné. Přítomna je zde vegetace parožnatek s parožnatkou křehkou (Chara globularis). Významný je výskyt obojživelníků – především ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), ropuchy zelené (Bufo viridis) a čolka velkého (Triturus cristatus). V území se vyskytuje řada vzácných druhů vážek – především šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca), vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) – a řada vzácných druhů blanokřídlého hmyzu vázaného na obnažené písčité plochy.  

Kvalita a význam:

Lokalita významná výskytem vysoké druhové diverzity obojživelníků - celkem 12 druhů.  

Zranitelnost:

Lokalita může být poškozena zavážením, znečišťováním (vzhledem k snadné dostupnosti a situování mezi obcemi), rovněž změnami vodního režimu - vysycháním.  

Management:

Ponechání v současné podobě, možné částečné narušování půdního povrchu (např. omezenou těžbou písku), v budoucnu patrně částečné odstraňování dřevin či prohlubování tůní.  

Možné střety zájmu:

Nadměrná těžba horniny či naopak rekultivace (urovnání povrchu, zalesňování).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 21.8527
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.741.0367
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.020.006
Z toho X biotopů: 2.580.5654
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.99674.56A/A/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.99674.56A/A/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.040.18-/-/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.04000.18-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00600.02-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.33931.55
X12 Nálety pionýrských dřevin0.22611.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Lomnice u Sokolova, Svatava, Týn u Lomnice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.