Homepage

CZ0413180 - Horní Kramolín - Ovesné

Rozloha: 18.1443 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°47'57'' v.d., 49°57'27'' s.š.
Nadmořská výška: 690 - 701 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se rozkládá podél bezejmenného jihozápadního přítoku do vodní nádrže Podhora. Leží severně od železniční tratě Mariánské Lázně - Teplá, 0,75 km - 1,7 km VSV od obce Ovesné Kladruby. Její délka je 1 km a šířka maximálně 0,25 km. Lokalita je na severu ohraničena smrkovým porostem, na jihu železniční tratí.  

Ekotop:

Geologie: Území náleží k Mariánskolázeňskému metabazitovému komplexu, který zaujímá rozsáhlé území mezi Mariánskými Lázněmi, Bečovem, Toužimí a Planou. Výchozím materiálem metabazitů byly diabasy, tufy a subvulkanické intruze.
Geomorfologie: Území náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Bezdružická vrchovina, okrsku Michalohorská vrchovina.
Reliéf: V ose lokality protéká bezejmenný přítok vodní nádrže Podhory. Podél celého jižního okraje lokality je veden železniční násep. Lokalita má charakter mělké pánve vyplněné rozsáhlým slatiništěm. Výška je v západní části 703 m n. m. a směrem k okraji nádrže klesá na 691 m n. m.
Pedologie: Většinu lokality pokrývá mělké ložisko humolitů, zejména slatiny. Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Částečně obhospodařované vlhké louky v západní části území přechází směrem k východu ve slatiniště a rašelinné louky. Úzký pruh je sevřen mezi lesem na severu a železnicí na jihu.  

Biota:

V západní, dnes odvodněné, části území převládají bezkolencové louky, vlhké pcháčové louky a tužebníková lada. Bezkolencové louky řadíme do asociace Sanguisorbo–Festucetum commutatae, která je přechodná ke smilkovým loukám. Svým krátkostébelným charakterem a bohatým výskytem čertkusu lučního (Succisa pratensis) je vhodným stanovištěm hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Dále se zde vyskytují všivec lesní (Pedicularis sylvatica), prha arnika (Arnica montana), ostřice blešní (Carex pulicaris). Vlhké pcháčové louky a tužebníková lada hostí bohaté populace upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Střední a východní část území má mnohem vyšší hladinu spodní vody, vystupující místy v lučních nepěnovcových prameništích až na povrch. Dominantním biotopem jsou zde velmi kvalitní nevápnitá mechová slatiniště s dominantní ostřicí Davallovou (Carex davalliana), o. blešní (Carex pulicaris), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica). Roste zde i bařička bahenní (Triglochin palustre), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), tolije bahenní (Parnassia palustris) a všivec bahenní (Pedicularis palustris). V místech s nejmocnější vrstvou humolitu se vytvořila přechodová rašeliniště. V přechodových rašeliništích nalezneme vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), mochnu bahenní (Potentilla palustris), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), rašeliník člunkolistý (Sphagnum palustre). Výskyt suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum) a rašeliníku Sphagnum russowii naznačuje tendenci k vytváření drobných vrchovišť. Tok doprovází vegetace vysokých ostřic s ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria). Na části plochy dochází k sukcesi smrku a keřových vrb.  

Kvalita a význam:

Z hlediska vegetace a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin se jedná o jedno z nejkvalitnějších území v CHKO Slavkovský les. Faunistický výzkum v území nebyl prováděn, bohatá populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) naznačuje vysokou kvalitu zejména entomofauny. Z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) spolu s navazujícími lokalitami kolem Podhorní nádrže tvoří jednu z páteřních lokalit v ČR.  

Zranitelnost:

Stálým ohrožením zejména západní části území je odvodňovací síť.
Většina plochy trpí absencí obhospodařování.
Část území postupně zarůstá dřevinami, zejména smrkem a vrbami.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasného ponechání míst s kumulací hnízd druhu Euphydryas aurinia bez obhospodaření na základě doporučení, uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového. Ideální by bylo přehrazení starých odvodňovacích příkopů v západní části území.  

Možné střety zájmu:

Snaha o údržbu odvodňovací sítě.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 18.1443
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.500.0913
Z toho neprioritních naturových biotopů: 44.138.0074
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.896.5133
Z toho X biotopů: 19.233.4894
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.19146.56B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.19146.56B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.43217.89B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.43217.89B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.02040.11C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.02040.11C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.220528.7B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště4.360324.03B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.86024.74B/B/-
91D0Rašelinný les 0.09130.50B/A/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny0.09130.50B/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.1430.78D/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.14300.78D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.15160.83B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.02100.11C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.57423.16C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.01160.06B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.754931.71C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.63949.03
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00320.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.45017.99
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.34761.91
X12 Nálety pionýrských dřevin0.04910.27
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Ovesné Kladruby  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.