Homepage

CZ0413174 - Borecké rybníky

Rozloha: 4.2023 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°57'17'' v.d., 50°19'5'' s.š.
Nadmořská výška: 420 - 435 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybníky v rybniční soustavě asi 400 m severně od okraje města Ostrova nad Ohří.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří miocenní pyroklastika, písky a jíly, později pokryté čtvrtohorními sedimenty.
Geomorfologie: Území náleží do celku Chebská pánev, podcelku Sokolovská pánev, okrsku Ostrovská pánev.
Reliéf: V mírně zvlněné pahorkatině Sokolovské pánve byla v rozsáhlých mokřadech vybudována rybniční soustava.
Krajinná charakteristika: Rybník s bohatým litorálem a druhově bohatě diverzifikovaným sublitorálem, při jeho západním okraji rybník intenzivně hospodářsky využívaný.  

Biota:

V okolí vrbové křoviny, mokřadní olšiny a údolní jasano-olšové luhy. Z východní strany přiléhá k rybníku nepříliš reprezentativní vlhká pcháčová louka v mozaice s vlhkými tužebníkovými lady.  

Kvalita a význam:

Bohatá lokalita čolka velkého (Triturus cristatus), zastřešující mimo jiné pestrou batrachocenózu.  

Zranitelnost:

Lokalita je přímo závislá na rybničním obhospodařovávání, z čehož vyplývá nutnost zabezpečit vhodný způsob rybářského využití.  

Management:

Volba rybí obsádky, neohrožující reprodukci obojživelníků a umožňující vývoj vodních makrofyt, především zblochanu.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní rybí hospodářství, používání chemických látek k likvidaci buřeně, snaha o využívání okolních pozemků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.2023
Z toho prioritních naturových biotopů: 27.511.1564
Z toho neprioritních naturových biotopů: 42.491.7856
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.570.6126
Z toho X biotopů: 15.280.6424
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.561737.16C/C/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.20114.78B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.360632.37C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.22395.32B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.22395.32B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.156427.51B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.156427.51B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.10062.39B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00840.19D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.23525.59C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.20144.79C/C
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.06701.59C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X4 Trvalé zemědělské kultury0.31617.52
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00340.08
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.02770.65
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.29527.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Dolní Žďár u Ostrova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.