Homepage

CZ0412071 - Skalka pod Tisovým vrchem

Rozloha: 1.4596 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°50'8'' v.d., 50°2'10'' s.š.
Nadmořská výška: 676 - 700 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Skalka pod Tisovým vrchem je jedním z nejodlehlejších skalních výchozů Mnichovských hadců - největšího hadcového komplexu v České republice. Nachází se těsně na hraně kaňonu říčky Teplé v CHKO Slavkovský les, asi 11 km sv. od Mariánských Lázní, 5 km j. od Bečova nad Teplou a asi 1 km z. od obce Tisová.  

Ekotop:

Geologie: Podklad zde tvoří převážně serpentinity (hadce).
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina.
Reliéf: Lokalitu tvoří nepříliš rozlehlý skalní výchoz, protažený východozápadním směru. Nejstrmější svahy výchozu se vyskytují na j. a z. straně lokality. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 668 m n. m. a 680 m n. m.
Pedologie: Z půdních typů zde převládají kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází na rozhraní lesa a bezlesí (louky a pole), severně od lokality se nachází drobné údolí pravostranného přítoku Teplé s vlhkými loukami a přechodovým rašeliništěm.  

Biota:

V území se nachází několik typů rostlinných společenstev: hadcová skalní vegetace svazu Asplenion serpentini (as. Asplenietum serpentini). Jde o vegetaci skalních štěrbin hadců s typickou hadcovou kapradinou sleziníkem nepravým (Asplenium adulterinum). Vegetace skalních terásek a jejich okolí (na mělkých půdách) náležející do svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis; především s kostřavou ovčí (Festuca ovina), silenkou nadmutou (Silene vulgaris), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), rožcem rolním (Cerastium arvense), svízelem syřišťovým (Galium verum), mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides) aj. Náznak reliktních borů svazu Dicrano-Pinion se zimostrázkem alpským (Polygala chamaebuxus), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), brusnicí brusinkou (V. vitis-idaea) aj. Kulturní smrčiny při okrajích území.

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) – ve skalních štěrbinách na většině skalních útvarů, především v z. a j. části. (Asplenietum serpentini).  

Kvalita a význam:

Nejvýchodnější a nejodlehlejší lokalita Mnichovských hadců (z fytogeografického pohledu již území spadá do okresu 28b - Kaňon Teplé) zajímavá z hlediska přežívání izolovaných populací rostlin.
Úplný výčet druhů vázaných svým výskytem na skalní biotopy podává Tájek (2003) – údaje se vztahují k rokům 2001-2003.  

Zranitelnost:

Smrkové jehličí se snáze hromadí ve skalních štěrbinách (oproti borovici, kterou zde lze považovat na většině lokality za původní) a mění tak charakteristický vliv hadcové horniny na vegetaci. Působení tohoto faktoru je nejvíce patrné v okrajových částech lokality, podmínky v nejvyšších partiích území již patrně přežívání smrku neumožňují a rostou zde spíše borovice (Pinus sylvestris). Nešetrný způsob lesního hospodaření – některé menší skalní útvary bývají při těžbě dřeva překrývány vrstvou větví, která většině skalních druhů (tedy především sleziník nepravý) zcela znemožňuje přežívání ve skalních štěrbinách.  

Management:

Prosvětlení lesních porostů a nahrazení smrku borovicí. V nelesní části lokality pást ovce a kozy.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství (především těžba dřeva s ponecháním těžebních zbytků či zalesňování nepůvodními druhy dřevin (smrk ztepilý).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.4596
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.670.4039
Z toho ostatních přírodních biotopů: 43.050.6285
Z toho X biotopů: 15.390.2247
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.182112.47B/B/-Ne
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.182112.47B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.03972.71C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.03972.71C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.182112.47A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.182112.47A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00990.67C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.02271.55A/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.364124.94A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01991.36C/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.182112.47C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.02982.04C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.02341.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.201313.79
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sleziník nepravý60
Asplenium adulterinumCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Tisová u Otročína  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.