Homepage

CZ0412070 - Raušenbašská lada

Rozloha: 497.1617 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°44'40'' v.d., 50°2'11'' s.š.
Nadmořská výška: 684 - 883 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex Raušenbašská lada zahrnuje celou jižní polovinu mohutného hadcového (serpentinitového) hřbetu, který tvoří centrální část největšího území tohoto druhu v České republice známého jako Mnichovské hadce. Nachází se ve Slavkovském lese, asi 6 km ssv. od Mariánských Lázní, 1 km západně od obce Mnichov a asi 1,2 km jv. od obce Prameny. Přírodní komplex navazuje na severněji položenou část hadcového hřebene (Pluhův bor-Dominova skalka), který je oddělen nivou Pramenského potoka. Území zahrnuje PR Vlček a PR Planý vrch.  

Ekotop:

Geologie: Výchozy serpentinitů slavkovského krystalinika.
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Krásenská vrchovina.
Reliéf: Území je tvořeno výrazným, asi 4 km dlouhým hřbetem protaženým od jv. k sz., který strmě spadá k Pramenskému potoku (na severu) a jeho pravostranným přítokům (sz. a na sv. svahy). Západní a jihozápadní svahy území jsou naopak mírné. Lokalita je rozdělena přibližně v polovině nevýrazným sedlem. Nejvýraznější skalní útvary (dosahující výšky přes 10 m) se nacházejí v sv. a jz. části území (PR Planý vrch a PR Vlček), výrazné skalky je však možné nalézt roztroušeně po velké části území. Na území přírodního komplexu Raušenbašská lada (na hranicích PR Planý vrch) jsou dobře patrné pozůstatky lámaní hadce, především několik výrazných zářezů ve svazích, na jejichž dně se nachází hrubá suť. Výrazné jsou zde také haldy drobnějších kamenů na jv. úpatí svahů. Výrazné pozůstatky po těžbě hadce se nacházejí také po levé straně cesty vedoucí ze Sitin do Pramenů (necelý 1 km za obcí Sitiny), kde se nacházejí i dvě nevelká jezírka obklopená strmými skalními stěnami. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 710 m n. m. a 882 m n. m.
Pedologie: Z půdních typů zde převládají kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlou lesnatou oblast vytvářející kompaktní a výrazný krajinný celek; masív hadcového hřbetu působí obzvláště mohutným dojmem především při pohledu od jihu a od severu.  

Biota:

V území se vyskytují tyto vegetační typy: Reliktní bory na hadci ze svazu Dicrano–Pinion (Asplenio cuneifolii-Pinetum), které na mírnějších svazích zvolna přecházejí ve smrkové monokultury.
V bylinném patře reliktních borů rostou především keříčky - brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), b. brusinka (Vaccinium vitis-idaea), vřesovec pleťový (Erica carnea), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) a trávy - třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), t. chloupkatá (C. villosa), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), častými bylinnými druhy jsou černýš luční (Melampyrum pratense), silenka nadmutá (Silene vulgaris), jestřábník zední (Hieracium murorum), hasivka orličí (Pteridium aquilinum) aj. O stáří borů na lokalitě se zmiňuje Hejtmánek (1954).
Vegetace skalních štěrbin hadců svazu Asplenion serpentini (as. Asplenietum serpentini) se dvěma typickými kapradinami sleziníkem nepravým (Asplenium adulterinum) a sleziníkem hadcovým (A. cuneifolium). Mezi nejčastější druhy skalních štěrbin zde patří zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), kostřava ovčí (Festuca ovina), osladič obecný (Polypodium vulgare), ostružiník maliník (Rubus idaeus), silenka nadmutá (Silene vulgaris), šťovík menší (Rumex acetosella), Taraxacum sp. Zajímavostí je výskyt i dalších druhů sleziníků – sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a s. severního (A. septentrionale), které lze najít na suti na hranicích PR Planý vrch (v těsném sousedství A. adulterinum a A. cuneifolium). Na osamělých menších skalkách v severní části území roste rovněž sleziník zelený (Asplenium viride).
Kulturní smrčiny.

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) – hojně na většině skalních útvarů v celém území. Nejčastěji se druh vyskytuje spolu s Asplenium cuneifolium ve skalních štěrbinách, někdy však také na skalních teráskách, sutích a osypech (Asplenietum serpentini).
Rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) – na skalních teráskách a ve štěrbinách, především v hadcových borech, často i ve vlhkých typech (L8.1 Boreokontinentální bory). Polštářovité porosty druhu se však poměrně často nacházejí i na vlhčích místech v kulturních smrčinách (X9A). Několik lokalit (do 20 m2 + do 10m2 + do 30 m2 + do 2 m2 + do 3 m2 + do 5 m2), na 4 lokalitách roztroušeně (20 ha + 50 ha + 2 ha + 1 ha).
Svízel sudetský (Galium sudeticum) – 1 m2 (Vlčí hřbet – jih).  

Kvalita a význam:

Území je mezinárodně velice významné, jedná se součást největšího hadcového území v ČR s dobře zachovalými komplexy reliktních borů a pestrou skalní vegetací, na které je vázána celá řada chráněných rostlinných druhů, včetně endemického rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), který roste pouze na několika lokalitách ve Slavkovském lese. Z dalších chráněných druhů se zde hojně vyskytují sleziník hadcový (A. cuneifolium), zimosrázek alpský (Polygala chamaebuxus), vřesovec pleťový (Erica carnea), hrachor horský (Lathyrus linifolius), ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), prha arnika (Arnica montana), méně často také kociánek dvoudomí (Antennaria dioica), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a plavuň jedlová (Huperzia selago).
Úplný výčet druhů vázaných svým výskytem na skalní biotopy podává Tájek (2003) – údaje se vztahují k rokům 2001-2003. Pro jednotlivá MZCHÚ existují také inventarizační seznamy (které zahrnují i vegetaci mimo skalky) – Nesvadbová (1983) a Nevečeřal (1994).  

Zranitelnost:

Bohaté zmlazování smrku, chybí zmlazování borovice. Výsadba nevhodných lesních dřevin, především mimo hranice MZCHÚ a nešetrný způsob lesního hospodaření – řada menších skalních výchozů je často při těžbě dřeva překrývána vrstvou větví, která většině skalních druhů (tedy především Asplenium adulterinum a A. cuneifolium) zcela znemožňuje přežívání ve skalních štěrbinách.  

Management:

Sleziník nepravý: Vyřezat smrkové nálety a nahradit smrk borovicí.
Svízel sudetský: Nahradit smrk borovicí.
Rožec kuřičkolistý: Zachovat souvislé podmáčené lesní porosty, periodicky obnovovat rýhy po lesní technice, nahrazování smrku borovicí, vyřezávání smrkových náletů.  

Možné střety zájmu:

Uplatňování současných lesnických postupů (především při obnovní těžbě a obnově lesa).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 497.1617
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.331.6721
Z toho neprioritních naturových biotopů: 14.5072.1233
Z toho ostatních přírodních biotopů: 72.54360.6894
Z toho X biotopů: 12.6062.6766
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.50730.10B/B/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.50730.10B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.67210.33B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.67210.33B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)4.92230.99C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky4.92230.99C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.3160.06C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.31600.06C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.06870.01C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.06870.01C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.64420.33C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.58640.31C/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.05780.01C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8.31491.67A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin8.31491.67A/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 56.349911.33C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny56.349911.33C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.07730.01B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.30460.06D/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků359.820672.37C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.02900.00D/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.04530.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.29370.05C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00600.00C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.08000.01B/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.01360.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.01930.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.14960.03
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.17280.03
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.87470.17
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami51.843410.42
X10 Paseky s podrostem původního lesa9.55271.92
X12 Nálety pionýrských dřevin0.08340.01
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rožec kuřičkolistýR
Cerastium alsinifoliumABAA
sleziník nepravý<3001
Asplenium adulterinumAACA
svízel sudetskýV
Galium sudeticumABAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Mnichov u Mariánských Lázní, Prameny, Sítiny  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.