Homepage

CZ0412069 - Pramenské pastviny

Rozloha: 0.4994 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°43'53'' v.d., 50°3'42'' s.š.
Nadmořská výška: 789 - 789 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pramenské pastviny jsou jedním z nejnápadnějších skalních výchozů Mnichovských hadců - největšího hadcového komplexu v České republice. Nachází se ve Slavkovském lese, asi 10 km sev. od Mariánských Lázní, 1 km sev. od obce Prameny a 2-3 km jz. od Nové Vsi.  

Ekotop:

Geologie: Výchozy serpentinitů slavkovského krystalinika.
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Krásenská vrchovina.
Reliéf: Území je tvořeno výrazným, přibližně kuželovitým skalním výchozem (nejvyšší skalní útvar má výšku přes 7 m) s nejstrmějšími svahy na sv. straně. V území se nacházejí také suťové osypy (s jižní expozicí), které jsou však z větší části pravděpodobně antropogenního původu (snosy z pole). Výška území se pohybuje mezi 782 a 792 m n. m.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Lokalita je významným krajinným prvkem – jde o nápadný polní kaz tvořící jednu z krajinných dominant centrální bezlesé části Slavkovského lesa.  

Biota:

V území se nachází následující typy rostlinných společenstev: Hadcová skalní vegetace svazu Asplenion serpentini (as. Asplenietum serpentini) - Jde o vegetaci skalních štěrbin hadců s typickou hadcovou kapradinou sleziník nepravý (Asplenium adulterinum). Mezi nejčastější druhy skalních štěrbin zde patří zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), kostřava ovčí (Festuca ovina), osladič obecný (Polypodium vulgare), ostružiník maliník (Rubus idaeus), silenka nadmutá (Silene vulgaris), šťovík menší (Rumex acetosella), pampelišky (Taraxacum sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia juv.) aj. Vegetace skalních terásek a jejich okolí (na mělkých půdách) náležející do svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis; nejčastěji s kostřavou ovčí (Festuca ovina), svízelem syřišťovým (Galium verum), rožcem kuřičkolistým (Cerastium alsinifolium), svízelem sudetským (Galium sudeticum), silenkou nadmutou (Silene vulgaris), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), štírovníkem růžkatým (Lotus corniculatus), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), zimostrázkem alpským (Polygala chamaebuxus). Trávníky svazu Violion caninae.

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) – hojně na většině skalních útvarů po celém území. Nejčastěji se druh vyskytuje ve skalních štěrbinách, několik trsů se také nachází na osypech v jižní části a na hrubší suti v sz. části území (Asplenietum serpentini).
Rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) – na skalních teráskách, na osypech, méně často také ve štěrbinách a na svazích výchozu, nejhojněji ve spodní části jižně orientovaných svahů (Asplenietum serpentini, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Violion caninae), do 5 m čtverečních.
Svízel sudetský (Galium sudeticum) – především na skalních teráskách, osypech i svazích skalního útvaru, nejhojněji ve spodní části jižně orientovaných svahů (Asplenietum serpentini, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Violion caninae), do 1 m čtverečního.  

Kvalita a význam:

Území je mezinárodně velice významné, jedná se o součást největšího hadcového území v ČR s unikátní nelesní hadcovou vegetací. Na lokalitě se vyskytuje řada chráněných rostlinných druhů, včetně endemického rožce kuříčkolistého (Cerastium alsinifolium), který roste pouze na několika výchozech ve Slavkovském lese. Z dalších chráněných druhů se zde vyskytuje zimosrázek alpský (Polygala chamaebuxus), hrachor horský (Lathyrus linifolius), prha arnika (Arnica montana), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica).
Úplný výčet druhů vázaných svým výskytem na skalní biotopy podává Tájek (2003) – údaje se vztahují k rokům 2001-2003.  

Zranitelnost:

Zarůstání nitrofyty a klonálními druhy trav - třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius).  

Management:

Dosavadní - občasné přepásání lokality stádem skotu.
Sleziník nepravý: Pást ovce a kozy.
Rožec kuřičkolistý: Pást ovce a kozy.
Svízel sudetský: Pást ovce a kozy.  

Možné střety zájmu:

Zatím nezjištěny.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4994
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 32.350.1616
Z toho ostatních přírodních biotopů: 67.620.3377
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.161632.35A/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.161632.35A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.3 Poháňkové pastviny0.337767.62D/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rožec kuřičkolistýV
Cerastium alsinifoliumCAAB
sleziník nepravý<101
Asplenium adulterinumCBCC
svízel sudetskýV
Galium sudeticumBCAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Prameny  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.