Homepage

CZ0412065 - Medvědí rozhledy

Rozloha: 1.6242 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°41'3'' v.d., 50°4'40'' s.š.
Nadmořská výška: 767 - 800 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Medvědí rozhledy jsou jedním z nejodlehlejších skalních výchozů Mnichovských hadců - největšího hadcového komplexu v České republice. Nachází se ve Slavkovském lese, asi 12 km S od Mariánských Lázní, 2,5 km JV od obce Rovná a 4,5 km SZ od obce Prameny.  

Ekotop:

Geologie: Výchozy serpentinitů Slavkovského krystalinika.
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Kynžvartská vrchovina, okrsku Arnoltovská vrchovina.
Reliéf: Medvědí rozhledy tvoří nepříliš rozlehlý, ale výrazný skalní výchoz (nejvyšší skalní útvar má výšku přes 6 m) s nejstrmějšími stěnami na j. straně. V území se nacházejí také suťové osypy (s jv. expozicí). Okolní svahy jsou ukloněny k východu, kde ve vzdálenosti asi 250 m protéká Lobezský potok. Výška území se pohybuje mezi 800 a 820 m n. m.
Pedologie: Převládajícím typem půd jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází v jedné z nejodlehlejších částí Slavkovského lesa, ve střední části rozlehlých lesních komplexů.  

Biota:

V území se nachází hadcová skalní vegetace a kulturní smrčiny. Hadcová skalní vegetace svazu Asplenion serpentini (as. Asplenietum serpentini) - Jde o vegetaci skalních štěrbin hadců s typickými hadcovými kapradinami sleziníkem nepravým (Asplenium adulterinum) a s. hadcovým (A. cuneifolium). Mezi nejčastější druhy skalních štěrbin zde patří kostřava ovčí (Festuca ovina), osladič obecný (Polypodium vulgare), ostružiník maliník (Rubus idaeus), silenka nadmutá (Silene vulgaris), šťovík menší (Rumex acetosella), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) juv., brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) aj.

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) – velice hojně na většině skalních útvarů po celém území. Nejčastěji se druh vyskytuje ve skalních štěrbinách, několik desítek trsů se také nachází na osypech v jihovýchodní části území (S1.2 – štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin), vitalita populace vynikající.
Rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) – 1 m2, vitalita špatná.  

Kvalita a význam:

Území je mezinárodně velice významné, jedná se o součást největšího hadcového území v ČR s unikátní hadcovou vegetací. Na lokalitě se vyskytuje několik chráněných rostlinných druhů, včetně endemického rožce kuříčkolistého (Cerastium alsinifolium), který roste pouze na několika lokalitách ve Slavkovském lese. Z dalších chráněných druhů zde rostou sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a plavuň jedlová (Huperzia selago).
Úplný výčet druhů vázaných svým výskytem na skalní biotopy podává Tájek (2003) – údaje se vztahují k rokům 2001-2003.  

Zranitelnost:

Bohaté zmlazení smrku, chybí zmlazení borovice. Výsadba nevhodných lesních dřevin – opad smrkového jehličí se snáze hromadí ve skalních štěrbinách (oproti borovici, kterou zde lze považovat na většině lokality za původní) a mění tak charakteristický vliv hadcové horniny na vegetaci. Působení tohoto faktoru je nejvíce patrné v okrajových částech lokality, podmínky v nejvyšších partiích území již patrně přežívání smrku neumožňují a rostou zde spíše borovice (Pinus sylvestris). Nešetrný způsob lesního hospodaření – některé menší skalní útvary bývají při těžbě dřeva překrývány vrstvou větví, která většině skalních druhů (tedy především sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a s. hadcový (A. cuneifolium)) zcela znemožňuje přežívání ve skalních štěrbinách  

Management:

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum): Nahradit smrk borovicí, vyřezávat smrkové nálety.
Rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium): Nahradit smrk borovicí, vyřezávat smrkové nálety.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství podporující výsadbu či zmlazování smrku, nevhodné těžební postupy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.6242
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.890.3881
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.340.0056
Z toho X biotopů: 70.661.1478
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.29318.03B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.293018.03B/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.09515.85B/A/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.09515.85B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00560.34C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.147870.66
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rožec kuřičkolistýV
Cerastium alsinifoliumCCAC
sleziník nepravý<1001
Asplenium adulterinumBACA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Vranov u Rovné  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.