Homepage

CZ0410151 - Vladař

Rozloha: 237.2515 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°12'39'' v.d., 50°4'43'' s.š.
Nadmořská výška: 462 - 671 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Výrazná stolová hora na zbytku třetihorního čedičového příkrovu, asi 4 km jv. od Žlutic v Karlovarském kraji.  

Ekotop:

Geologie: Vypreparovaný zbytek čedičového příkrovu vzniklého během vulkanické činnosti v Doupovských horách na přelomu oligocénu a miocénu.
Geomorfologie: Území náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsku Vladařská vrchovina.
Reliéf: Izolovaná, výrazná stolová hora, jejíž vrchol (+693 m) se zdvihá téměř 250 m nad okolní terén Manětínské kotliny. Ve vrcholové části rozsáhlá zvlněná plošina s rašelinným jezírkem, na příkrých svazích mrazové sruby a srázy, skalky, hranáčové osypy, balvanové proudy, kamenné moře.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Výrazná krajinná dominanta, historicky významná (zbytky prehistorického hradiště, husitské války) a turisticky atraktivní. Z okrajových hran plošiny daleký výhled až na České středohoří.  

Biota:

Lesní společenstva lokality jsou tvořena především hercynskými dubohabřinami a suťovým lesem na zazemněných hranáčových osypech, v menší míře suchými acidofilními doubravami. Vrcholovou plošinu stolové hory pokrývá mozaika širokolistých suchých trávníků a mezofilních křovin, při patě svahů se vyskytují kromě širokolistých suchých trávníků také ovsíkové louky. Na nelesních stanovištích dochází k expanzi vysokých porostů mezofilních křovin.
Malé rašelinné jezírko na vrcholu Vladaře je charakteristické výskytem vegetace vysokých ostřic.
Na hraně vrcholové plošiny je malý porost nízkých xerotermních křovin, tvořený skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus).
Na minerálně silnějším substrátu vyvinutém větráním vulkanitu se vyskytují (mírně) teplomilná rostlinná společenstva, jež chybí v okolní, druhově silně ochuzené krajině, a jejichž analogie jsou typické pro území Doupovských hor.  

Kvalita a význam:

Poměrně zachovalé a druhově pestré hercynské dubohabřiny a suťové lesy jsou charakteristické bohatým výskytem lilie zlatohlavé (Lilium martagon) a dalších druhů hajní květeny, pozoruhodný je výskyt druhu tetlucha vznešená (Aethusa cynapioides).
V suchých trávnících se vyskytuje největší populace vstavače kukačky (Orchis morio) v Karlovarském kraji, roztroušeně také vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a jalovce obecného (Juniperus communis).
Fytogeografickou zvláštností je výskyt hlaváče šedavého (Scabiosa columbaria), jediný v kraji.
Zajímavý je též výskyt třezalky přítupé (Hypericum dubium).
Zachovalé listnaté lesy lokality skýtají vhodné životní prostředí bohaté avifauně s druhy: včelojed lesní (Pernis apivorus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a dalšími. Výskyt páru druhu Milvus sp. v době hnízdění.  

Zranitelnost:

V důsledku absence pastvy a kosení jsou širokolisté suché trávníky a ovsíkové louky bezprostředně ohroženy zarůstáním porosty hlohů, trnek a růží.
Spíše potenciální nebezpečí představují výsadby nepůvodních druhů dřevin (modřín, smrk), jež se mohou spontánně šířit v lesních porostech.
V letních měsících je hrana vrcholové plošiny poškozována nad únosnou mez turisty (rozdělávání ohňů).
Vzhledem k archeologickému významu lokality může docházet k neřízeným amatérským výkopům v různých částech lokality. Rovněž trénink jezdeckých koní lokálně devastuje porosty a především přístupové cesty na lokalitu.  

Management:

Na nelesních pozemcích extenzivní pastva, kosení, odstraňování náletových dřevin.
V lesních porostech podpora přirozené druhové a prostorové skladby. Likvidace invazních druhů dřevin a bylin.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství, podporující nepůvodní dřevinnou skladbu lesních porostů, případně nevhodně prováděné postupy pěstební a těžební činnosti.
Archeologické výzkumy, prováděné v místech s výskytem vzácných druhů rostlin.
Turisticky významná lokalita.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 237.2515
Z toho prioritních naturových biotopů: 31.3574.3817
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.2769.4522
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.8751.892
Z toho X biotopů: 17.5041.5215
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.0090.00B/A/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.00900.00B/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 11.15994.70C/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Část lokality s výskytem Orchis morio historicky zanikla. Vhodným pasením možno docílit obnovení výskytu.
10.81024.55C/B/B
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.34970.14C/C/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 17.00387.16C/C/BAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: V porostu s výskytem Orchis morio mírně expanduje Calamagrostis epigejos. Není vhodné nahradit pastvu či kosení vypalováním.
17.00387.16C/C/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22.94479.67C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky22.94479.67C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 35.347614.89B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: Zamezit spontánnímu šíření nepůvodních dřevin (modřín, smrk).
35.347614.89B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 57.368924.18B/B/BAno
L4 Suťové lesy
Management: Zamezit spontánnímu šíření nepůvodních dřevin (modřin, smrk).
57.368924.18B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.82760.34C/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny33.714814.21B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.18470.49C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy14.23095.99B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00400.00C/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.11850.04B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.81150.76B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.86360.36
X5 Intenzivně obhospodařované louky7.26163.06
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.15100.06
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.79730.33
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami27.979311.79
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.43010.18
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.26730.11
X12 Nálety pionýrských dřevin3.77121.58
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00014.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Kolešov u Žlutic, Radotín u Chyší, Vladořice, Záhořice, Žlutice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.