Homepage

CZ0323824 - Ostružná

Rozloha: 20.2674 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°23'35'' v.d., 49°15'47'' s.š.
Nadmořská výška: 469 - 634 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Levostranný přítok Otavy, od ústí do Otavy východně od Sušice po silnici II. třídy Běšiny - Sušice, 2 km západně od Velhartic.  

Ekotop:

Geologie: Koryto vodního toku tvoří fluviální a deluviofluvální hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty, v podloží se vyskytují proterozoické horniny, především svorové ruly a pararuly, částečně granodiority až diority.
Geomorfologie: Šumavská soustava, oblast Šumavská hornatina, celek Šumavské podhůří, podcelek Svatoborská vrchovina, okrsky Velhartická a Sušická vrchovina
Reliéf: Přírodě blízký tok pstruhového charakteru s četnými meandry a tůněmi se štěrkovitým a písčitým dnem. Okolo toku je vyvinuta poměrně úzká niva, odpovídající značnému převýšení okolních kopců v předhůří Šumavy.
Pedologie: Pouze pomístně se vytváří půdy na štěrkových až hninitých naplaveninách.
Krajinná charakteristika: Převážně úzké údolí v kopcovitém, převážně zalesněném terénu, širší údolí je vyvinuto pouze ve spodní části toku, před jeho ústím do Otavy. Téměř po celé délce vybrané části toku vede v jeho nejbližším okolí asfaltová komunikace, ve spodní části úseku poměrně frekventovaná, rovněž železniční trať lokálního významu vede v nejbližším okolí toku více než na polovině jeho délky. V bezprostředním okolí toku leží kromě několika menších i několik větších obcí (Velhartice, Kolinec, Hrádek u Sušice).  

Biota:

Celý tok Ostružné je využíván jako sportovní revír, kromě vysazovaných ryb, především pstruh obecný (Salmo trutta), se hojně vyskytuje vranka obecná (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra planeri), ojediněle byl zjištěn výskyt raků. Z avifauny se běžně vyskytuje skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea), ledňáček říční (Alcedo atthis) či čáp černý (Ciconia nigra).  

Kvalita a význam:

Jedna z lokalit mihule potoční (Lampetra planeri), umožňující na poměrně dlouhém úseku toku zachování podmínek pro udržení stabilních podmínek, vhodných pro tento druh.  

Zranitelnost:

Největším nebezpečím pro zachování přirozených podmínek je regulace toku v rámci tzv. protipovodňových opatření a popovodňových úprav (provedených v roce 2002 na poměrně značném úseku toku způsobem, neumožňující trvalý výskyt vodních obratlovců, a to i v úsecích, kde k žádné újmě zjevně dojít nemohlo, např. v zalesněné nivě). Dalším faktorem, který může negativně ovlivnit stav vodního prostředí, je vypouštění odpadních vod z obcí či splachy z okolních pozemků (včetně ropných látek). V lesních úsecích je rovněž určitá pravděpodobnost poškození břehů a břehovch porostů při těžbě dřeva či výsadba nepůvodních dřevin (smrk) v údolní nivě.  

Management:

Zachování přirozeného prostředí vodního toku, v regulovaných místech provést částečnou revitalizaci (tůně, směrově různorodá proudnice) a umožnit další samovolnou revitalizaci toku. Smrkové porosty v údolní nivě postupně převést na přirozenou druhovou skladbu.  

Možné střety zájmu:

Regulace toků, silniční a železniční doprava včetně křížení s vodním tokem, vypouštění odpadních vod, použití hnjiv a chemických látek v blízkosti toku či jiné využití údolní nivy (skládky zeminy a dalšího materiálu, terénní úpravy).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.2674
Z toho prioritních naturových biotopů: 13.032.6421
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.710.1443
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.029.7332
Z toho X biotopů: 0.610.1251
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.13150.64C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.13150.64C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.01280.06C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.01280.06C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.02240.11C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.02240.11C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.619712.92B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.619712.92B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00090.00C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.19520.96B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy9.121845.00C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.01910.09B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00090.00C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.26861.32C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.12670.62C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01340.06
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.05920.29
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.02450.12
X12 Nálety pionýrských dřevin0.02800.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníP
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Čermná, Dobršín, Hrádek u Sušice, Kolinec, Mokrosuky, Sušice nad Otavou, Tajanov u Malonic, Tedražice, Ujčín, Velhartice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.