Homepage

CZ0323812 - Klabava

Rozloha: 2.5092 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°42'12'' v.d., 49°43'34'' s.š.
Nadmořská výška: 424 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází 8 km východně od Rokycan.  

Ekotop:

Jedná se o část toku podhorské říčky Klabavy v celkové délce necelé 3 km včetně části levostranného přítoku Ledného potoka o délce necelých 500 m.
Geologie: Vlastní koryto Klabavy je tvořeno fluviálními a deluviofluviálními písčitohlinitými a hlinitokamenitými sedimenty, v podloží se vyskytují čtvrtohorní sedimenty (písky, jíly, štěrky) a kyselé horniny - křemité slepence, pískovce a andezity.
Geomorfologie: Poberounská soustava, Brdská oblast, celek Brdská vrchovina, podcelek Brdy, okrsek Strašická vrchovina.
Reliéf: Prudký tok pstruhového charakteru s kamenitým dnem, místy s úzkou, jinde širší, převážně zalesněnou nivou.
Pedologie: Pouze místy jsou vyvinuty půdy na štěrkových a hlinitých náplavech.
Krajinná charakteristika: Širší údolí potoka v kopcovitém terénu, převážná část (mimo okolí hájovny Melmatěj) zalesněné.  

Biota:

Charakteristická biota podhorského pstruhového toku s významným zastoupením vranky obecné (Cottus gobio). Velmi hojně se v náplavech vyskytuje i mihule potoční (Lampetra planeri). Kromě pstruha a vranky se zde vyskytují i střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a lipan podhorní (Thymallus thymallus). V území EVL pravidelně hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).
V okolí toku se vyskytují převážně kulturní smrčiny, pouze jako břehové porosty se uplatňují listnáče (olše, vrba). Kořeny přesahující do koryta vytvářejí překážky toku a úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma.  

Kvalita a význam:

Úsek Klabavy mezi obcemi Dobřív a Strašice představuje velmi významné prostředí stabilní populace vranky obecné (Cottus gobio). Populace vranky obývá také toky zahrnuté v EVL Ledný potok, s nímž EVL Klabava tvoří nedílnou lokalitu druhu.  

Zranitelnost:

Na vymezeném úseku Klabavy hrozí v současnosti regulace toku, znamenající kromě likvidace populace vranky v zasahovaném úseku rovněž riziko fragmentace toku neprůchodnými úseky, dále přichází v úvahu komunální znečištění (z obce Strašice) a rybářské obhospodařování (především intenzivní chov kaprů v Padrťských rybnících několik kilometrů výše proti proudu, znamenající eutrofní zátěž či vyplavování bahna v době výlovu).
Dalším nezanedbatelným faktorem je výskyt norka amerického, který likvidací některých skupin živočichů může narušit funkci ekosystému.  

Management:

Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se zamezením pro tento druh nevhodných technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu. Je třeba vyvarovat se především zahlubování a zpevňování koryt, a také těžby štěrku; části lokality poškozené nevhodnými úpravami uvádět do přírodě bližšího stavu (především tvorbou rozmanitého dnového substrátu s převahou omletých kamenů a štěrku); uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji raných stadií vranek. Rozhodně nesmí docházet k výstavbě nepřekonatelných migračních bariér a tvorbě vzdutí, jež by zabraly plochu stávajících proudných úseků. Z rybářského pohledu je na většině území možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k velikosti a početnosti nasazovaných lososovitých ryb tak, aby nevyvíjely na vranky příliš silný predační tlak.
Kontrola a případná redukce populace norka amerického.  

Možné střety zájmu:

Úpravy řeky v rámci tzv. protipovodňové ochrany a navrácení toku do míst daných parcelním vymezením. Intenzifikace rybářského hospodářství.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.5092
Z toho prioritních naturových biotopů: 17.560.4408
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.040.0011
Z toho ostatních přírodních biotopů: 24.180.6069
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00110.04C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00110.04C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.440817.56B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.440817.56B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.592123.59C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.01480.58B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Dobřív, Hůrky u Rokycan, Medový Újezd, Strašice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.