Homepage

CZ0323637 - Štola Rohatiny I

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°29'49'' v.d., 49°55'57'' s.š.
Nadmořská výška: 373 - 373 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v hlubokém údolí na pravém břehu Kopidelského potoka, 1 km v. od obce Kočín, 7 km v. od Plas a 5 km jjv. od Kralovic.  

Ekotop:

Geologie: Štola leží v masivu proterozoických kyzových břidlic.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňské pahorkatiny, celek Plaská pahorkatina, podcelek Kralovická pahorkatina, okrsek Kožlanská plošina.
Reliéf: Štola leží u paty příkrého svahu pravého břehu Kopidelského potoka ve skalním masivu kyzových břidlic. Vlastní štola má dva vchody a několik navzájem propojených chodeb a poměrně rozlehlých prostor. Téměř celá je zatopena do výšky několika decimetrů vodou.
Pedologie: Ve vlastní štole jsou pouze železité naplaveniny a osypy matečné horniny.
Krajinná charakteristika: Okolí Kopidelského, stejně jako posléze Kralovického potoka je vymodelováno vodními toky do tvaru hlubokých a úzkých údolí, sledujících meandry toků, místy zahloubených do skalního podloží, tvořeného břidlicemi a spility.  

Biota:

Ve štole pravidelně zimují následující druhy netopýrů: netopýr velký (Myotis myotis) (nejpočetnější), n. černý (Barbastella barbastellus), n. vodní (Myotis daubentonii), n. severní (Eptesicus nilssonii) a n. ušatý (Plecotus auritus). Okolní lesní porosty jsou tvořené převážně smrkem, místy borovicí.  

Kvalita a význam:

Zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis) regionálního významu.  

Zranitelnost:

Celá oblast je hojně navštěvována turisty a trampy, nedaleko vchodu do štoly se nachází tábořiště. Samotná štola je pravděpodobně hojně navštěvována (i na základě množství odpadků v ní), zřejmě více v letním období.
Vzhledem k poloze těsně nad potokem může dojít při povodňovém průtoku v zimním období k zaplavení spodní části štoly a usmrcení zde zimujících netopýrů- u netopýra velkého je toto riziko minimální vzhledem k poloze zimujících netopýrů v horních částech štoly.  

Management:

Zamezit vnikání nepovolaných osob v zimním období, případně odstranit odpadky.  

Možné střety zájmu:

Zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob provedené způsobem, který neumožní bezpečný průlet netopýrů či další monitoring.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký20-25
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Kočín u Kralovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.