Homepage

CZ0323164 - Rabí

Rozloha: 2.8000 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°37'36'' v.d., 49°17'26'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 465 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Podmáčené plochy západně a severně od rybníka mezi obcemi Bojanovice a Rabí, cca 700 m JZ od Bojanovic, 6 km JZ od Horažďovic, obklopené loukami a polem.  

Ekotop:

Geologie: Okolí rybníka je tvořeno fluviálními hlinitopísčitými sedimenty, horninové podloží tvoří svorové ruly s vložkami vápenců.
Geomorfologie: Šumavská soustava, oblast Šumavská hornatina, celek Šumavské podhůří, podcelek Bavorovská vrchovina, okrsek Budětická vrchovina.
Reliéf: Rákosiny a mokřadní stanoviště s výskytem vrkoče útlého, v ploché nivě obklopující rybník ze západní a severní strany a potok vytékající z rybníka, nadmořská výška 460 m.
Pedologie: Půdy vzniklé na říčních hlinitopísčitých náplavech.
Krajinná charakteristika: Rybník a rákosina v zemědělské otevřené krajině s vystupujícími vrcholy, převážně zalesněnými.
 

Biota:

Výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior) byl prokázán okolo výpusti z rybníka (pod hrází) a na východním okraji rákosových porostů západně od rybníka. V odebraných vzorcích bylo zjištěno množství desítek až stovek jedinců. Pravděpodobně se vyskytuje i v dalších částech EVL.
Kromě vrkoče útlého byl z významných druhů měkkýšů zjištěn výskyt vrkoče mnohozubého (Vertigo antivertigo).
Kromě průzkumu, zaměřeného na výskyt měkkýšů, v území zřejmě jiný průzkum, zaměřený na výskyt živočichů, neproběhl.
V severozápadní části EVL se nachází otevřené stanoviště s dominantním porostem vysokých ostřic (Carex gracilis), které z východní strany přerůstají zapojeným porostem rákosu (Phragmites australis). Jižní část území, tvořící téměř polovinu plochy EVL, je porostlá souvislým porostem křovitých a stromových vrb (Salix fragilis, S. capraea, S. cinerea aj.) s příměsí olše lepkavé (Alnus glutinosa), tímto porostem protéká hlavní přítok rybníka. V porostech vrb se částečně vyskytuje podrost vysokých ostřic a skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus). Porost zmíněných dřevin tvoří i východní okraj EVL, sousedící s hospodářsky využívaným rybníkem. V tomto místě tvoří podrost především rákos. Severovýchodní okraj rákosiny lemuje částečně ruderalizovaný travní porost, zřejmě pozůstatek bývalých lučních porostů.
 

Kvalita a význam:

Významná lokalita z hlediska geografické polohy, lokalita s perspektivní a bohatou populací plže vrkoče útlého (Vertigo angustior) v oblasti JZ Čech, představuje izolovanou lokalitu v oblasti s ojedinělým výskytem tohoto druhu.  

Zranitelnost:

Hnojení na okolních polích - splachy. Potenciální kolísání vodní hladiny vzhledem k vypouštění rybníka - může hrozit periodicky probíhající vysušení pozemků přilehlých k rybníku.  

Management:

Zachování současného stavu, udržení hydrologického režimu v okolí rybníka, nepravidelné kosení travních porostů.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace rybího hospodářství spojená s kolísáním hladiny v rybníce, s případnou eutrofizací okolních ploch.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.8000
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCCCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Bojanovice pod Rabím  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.