Homepage

CZ0323163 - Průhonský rybník

Rozloha: 1.2448 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°33'18'' v.d., 49°28'53'' s.š.
Nadmořská výška: 457 - 459 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Průhonský rybník leží ve východní části Švihovské vrchoviny, cca 2 km západně od Nepomuka, 10,5 km JJV od Blovic.  

Ekotop:

Geologie: Okolí rybníka je tvořeno fluviálními hlinitopísčitými sedimenty, v podloží se vyskytují biotitické granodiority.
Geomorfologie: Česko-moravská soustava, oblast Středočeská pahorkatina, celek Blatenská pahorkatina, podcelek Nepomucká vrchovina, okrsek Zelenohorská pahorkatina.
Reliéf: Příbřežní rovinatý pás podél Průhonského rybníka, nadmořská výška 460 m, v okolí orná půda.
Pedologie: Půdy vzniklé na říčních hlinitopísčitých náplavech.
Krajinná charakteristika: Rybník uprostřed zemědělské krajiny (orná půda), bezprostřední okolí rybníka je porostlé vzrostlými dřevinami a křovitými vrbami.
Jedná se o rybník s omezeným přítokem (příkopy, případně drenáže z odvodnění zemědělských pozemků), jehož hráz je porostlá vzrostlými stromy.
 

Biota:

Podmáčené břehové porosty se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) a ostřicí zobánkatou (Carex rostrata) a skupinami křovitých vrb. V okrajích rybníka se vyskytuje porost orobince širolistého (Typha latifolia). Na hrázi a přilehlé sušší části se vyskytují vzrostlé stromy (bříza, dub) s podrostem křovitých vrb a bezu černého (Sambucus nigra) a ruderalizovanou bylinnou vegetací, tvořenou především kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), v severovýchodní části území se nachází zřejmě pozůstatek starého sadu s porostem ovocných dřevin.
Kromě vrkoče útlého (Vertigo angustior) se v území pravidelně vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea), zjištěn byl výskyt ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria).  

Kvalita a význam:

Lokalita významná z hlediska geografické polohy, izolovaná lokalita výskytu bohaté populace vrkoče útlého (Vertigo angustior).  

Zranitelnost:

Hnojení na okolních polích - splachy. Potenciální kolísání vodní hladiny vzhledem k vypouštění rybníka - může hrozit periodicky probíhající vysušení.  

Management:

Částečná redukce křovitých vrb, případně kosení sušší části příbřežních pozemků (omezení výskytu kopřivy).  

Možné střety zájmu:

Využití rybníka pro chov ryb, spojené s kolísáním hladiny a úpravou příbřežních pozemků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.2448
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.290.3647
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.364729.29B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Nepomuk  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.