Homepage

CZ0323160 - Pocinovice

Rozloha: 0.8198 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°57'26'' v.d., 49°35'34'' s.š.
Nadmořská výška: 474 - 480 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bývalý kamenolom na jz. okraji plzeňské pahorkatiny, sev. od obce Pocinovice, 10 km z. od Holýšova.  

Ekotop:

Geologie: Proterozoické biotitické fylity, méně granitoidy a amfibolity. Lokalita je bývalý kamenolom na drobnozrnný amfibolit.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Plaská pahorkatina, podcelek Stříbrská pahorkatina, okrsek Staňkovská pahorkatina.
Reliéf: Bývalý kamenolom se stěnami 15 - 20 m vysokými, kamenitým až štěrkovitým dnem, částečně porostlým pionýrskou vegetací (bříza), při okrajích s několika tůněmi. Nejvýznamnější je tůň u východní stěny s porostem vodní a mokřadní vegetace a několika druhy obojživelníků, o ploše cca 1 x 50 m a hloubkou přes 1 m s mělkými okraji.
Pedologie: Ve vlastním lomu se žádné půdy zatím nevytvořily, s výjimkou břehů tůní, kde vznikají půdy především na organických sedimentech.
Krajinná charakteristika: Opuštěný lom uprostřed mírně zvlněné zemědělské krajiny s jednotlivými malými obcemi.  

Biota:

Tůň při východním okraji je v mělčích úsecích zarostlá bahničkou, pomístně se vyskytuje žabník, rdest vzplývavý, oba druhy orobince a rákos, z obojživelníků se vyskytuje čolek velký a obecný, kuňka žlutobřichá, zelení skokani, dále užovka obojková a větší množství druhů vážek. Z dřevin se kromě břízy vyskytuje rovněž borovice lesní a další nenáročné druhy, v okolí lomu je kromě zemědělské půdy rovněž smíšený les o rozloze několika hektarů.  

Kvalita a význam:

Jedna z lokalit čolka velkého (Triturus cristatus), umožňující jeho trvalý výskyt.  

Zranitelnost:

Nejvážnějším ohrožením je záměr na pokračování těžby kamene, případně záměr na rekreační využití lomu. Dále znečištění lokality odpadky (vraky aut), především ropnými produkty. Vzhledem k charakteru lokality je zřejmě nepravděpodobný chov ryb. Dalším nezanedbatelným faktorem je sukcese, projevující se zárůstem dna lomu břízou a tůněk rákosem a hromaděním organické hmoty (nadměrný rozvoj zelených řas).  

Management:

Nutná probírka dřevin a částečné odstranění vodní vegetace (rákos, orobinec) a nahromaděné organické hmoty. Likvidace rybí obsádky.  

Možné střety zájmu:

Snaha o komerční využití lomu - dle záměru vlastníka je možné částečné využití západní poloviny lomu, nepřípustný je provoz motorových vozidel, zpevněné plochy a umisťování staveb uvnitř lomu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.8198
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Šlovice u Bukovce  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.