Homepage

CZ0323158 - Osek - rybník Labutinka

Rozloha: 14.3658 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°35'4'' v.d., 49°46'56'' s.š.
Nadmořská výška: 409 - 432 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník v zemědělské krajině na SZ okraji obce Osek, 4 km severně od Rokycan.  

Ekotop:

Geologie: Podloží rybníka tvoří deluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty a spraše.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Rokycanská pahorkatina, okrsek Rokycanská kotlina.
Reliéf: Rybník o výměře asi 10 ha s mělkými okraji, přiléhající k obci, od S a Z s přiléhajícími kulturními loukami a pastvinami a rozptýlenou zelení. Za nimi začíná souvislá orná půda. Z hráze rybníka byly odstraněny dřeviny a hráz byla zpevněna kamenným pohozem.
Pedologie: Půdy na říčních sedimentech (převážně bahnitých) a sprašové hlíny.
Krajinná charakteristika: Větší rybník uprostřed zemědělské krajiny, ležící při okraji obce (navazující na areál zemědělského družstva), ve zřetelně patrné kotlině, vytvořené drobným tokem protékajícím soustavou rybníků.  

Biota:

Převážná většina kuněk, vyskytujících se v EVL patří k čisté formě druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina), přesto část jedinců vykazuje znaky kříženců s kuňkou žlutobřichou (Bombina variegata), stejně jako na mnoha dalších lokalitách, neboť kuňka žlutobřichá je plošně rozšířena v širším okolí.
Kromě kuněk žije v rybníce také populace zelených skokanů, kdy většina jedinců má vzhled i projevy skokana zeleného (Rana kl. esculenta), zatímco některé jedince lze přiřadit k druhu skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a jiné k druhu skokan krátkonohý (Rana lessonae). Z dalších druhů obojživelníků bylo v poslední době prokázáno rozmnožování pouze u čolka obecného (Triturus vulgaris).
Lokalita slouží jako významná hnízdní a tahová lokalita pro vodní ptáky. Hnízdění bylo prokázáno vedle kachny divoké (Anas platyrhynchos) a lysky černé (Fulica atra) i u poláka velkého (Aythya ferina), čejky chocholaté (Vanellus vanellus) či kulíka říčního (Charadrius dubius), hnízdní výskyt u potápky malé (Tachybaptus ruficollis) a chřástala vodního (Rallus aquaticus). Při lovu potravy či na tahu byl pozorován čáp bílý (Ciconia ciconia) i černý (C. nigra), volavka popelavá (Ardea cinerea), orlovec říční (Pandion haliaetus), potápka roháč (Podiceps cristatus), konipas luční (Motacilla flava), různé druhy bahňáků a další.
Při březích rybníka a v mělkých částech je souvislý porost chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), případně dalších druhů nitrofilní vegetace (dvouzubec apod.), v severní a severozápadní části jej místy nahrazuje porost ostřice štíhlé (Carex acuta) a sítiny rozkladité (Juncus effusus). Obnažené dno rybníka rychle zarůstá dominantním porostem rdesna peprníku (Persicaria hydropiper) s vtroušenými dalšími druhy. Od severu přiléhá k rybníku pás dřevin tvořený převážně vrbou křehkou (Salix fragilis) a olší lepkavou (Alnus glutinosa), za nimi je intenzivní pastvina (dříve kosená louka) s ojedinělým výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), od západu přiléhá k rybníku kosená louka (dříve pastvina), pouze v severozápadním cípu je okolo občasného přítoku vyvinuta vegetace vlhkých tužebníkových lad s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria). Východní a jižní strana je více ovlivňována člověkem s dalším zastoupením nitrofilní vegetace, např. kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a bezu černého (Sambucus nigra).  

Kvalita a význam:

Jedna z mála lokalit v Plzeňském kraji s trvalým silným zastoupením kuňky ohnivé (Bombina bombina) i k. žlutobřiché (B. variegata), vyskytujících se kromě tohoto a dalších rybníků v soustavě i v okolních méně významných lokalitách (např. silniční příkopy).  

Zranitelnost:

Nejpodstatnější pro další výskyt obou druhů kuněk je režim hospodaření. Při přechodu na rybářské hospodaření, zaměřené na tržní rybu, by zřejmě došlo k potlačení vodní vegetace a zhoršení parametrů vody. Rovněž prováděné vypouštění polodivokých kacen může způsobit přímou predaci obojživelníků či zhoršení parametrů vodního prostředí.
Hospodaření na okolních pozemcích intenzivním způsobem může rovněž ohrozit obojživelníky, buď nadměrným smyvem látek do rybníka či přímo zhoršit prostředí pro jejich suchozemskou fázi.  

Management:

Zachovat režim rybího hospodaření, vhodný pro výskyt obojživelníků (plůdkový rybník s postupným napouštěním), omezit hnojení rybníka a okolních pozemků. Vyloučit vypouštění polodivokých kachen. Pokusit se domluvit s vlastníkem na omezení rybí obsádky a hnojení v rybníce Luháček (dotace ze SFŽP, 1 km po proudu), který tvořil náhradní lokalitu pro kuňku).  

Možné střety zájmu:

Přechod na odlišný způsob rybničního hospodaření, využití rybníka pro odchov polodivokých kachen, zvýšení hladiny v rybníce za účelem zvýšení kubatory vody spojené s likvidací litorálních porostů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 14.3658
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.891.2779
Z toho ostatních přírodních biotopů: 37.265.3527
Z toho X biotopů: 0.070.0107
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.15071.04D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.15071.04D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.12727.84C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.12727.84C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01610.11C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.63964.45B/B
T1.3 Poháňkové pastviny1.729112.03C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky2.226915.50B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.74105.15C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01070.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Osek u Rokycan  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.