Homepage

CZ0323155 - Lopata

Rozloha: 16.7520 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°33'26'' v.d., 49°39'51'' s.š.
Nadmořská výška: 383 - 402 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na severním svahu nad Kornatickým potokem, cca 4 km VJV od obce Šťáhlavy, 12 km JV od Plzně. Většina území leží v PR Lopata.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno proterozoickými břidlicemi a drobami s výchozy buližníků.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Radyňská vrchovina, okrsek Blovická pahorkatina.
Reliéf: Prudký zalesněný svah s jižní až jihozápadní orientací, spadající do údolí Kornatického potoka s několika skalními výchozy (suky) a sutěmi, přecházející na svém severním okraji do mírně zvlněné roviny.
Pedologie: Oligotrofní a kyselé hnědé lesní půdy, přecházející k rankerům, v údolí potoka oglejené půdy na hlinitopísčitých náplavech. Pod skalními výchozy se vyskytují balvanité a kamenité suti. Ojediněle se vyskytují bohaté a svěží hnědé lesní půdy.
Krajinná charakteristika: Celé území je tvořeno souvislým lesním komplexem, na jihu ohraničené hlubokým údolím Kornatického potoka.  

Biota:

Jedná se o listnatý a smíšený les s výskytem biotopů suťových lesů (L4) sv. Tilio-Acerion a suchých acidofilních doubrav (L7.1) :
V porostu jsou místy zastoupeny geograficky či stanovištně nepůvodní druhy dřevin - smrk ztepilý (Picea abies), modřín opadavý (Larix decidua), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum).
V Kornatickém potoce, tvořícím část jižní hranice lokality, se vyskytuje kromě jiných druhů i rak kamenáč (Austropotamobius torrentium).  

Kvalita a význam:

Jedná se cenný lesní komplex dochovaných suťových společenstev s výskytem vzácných druhů rostlin např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a živočichů např. páchník hnědý (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Negativní vliv na vývoj lokality může mít nevhodný způsob lesního hospodářství (změna druhové a prostorové skladby, zavádění nepůvodních druhů - modřín opadavý, odstraňování odumřelé dřevní hmoty).
Zřícenina hradu Lopata tvoří vyhledávaný turistický cíl, přičemž turistika představuje nepříznivé dopady pro ekosystém (sešlap, eroze, eutrofizace, znečištění).  

Management:

Podpora přirozené druhové a prostorové skladby lesních porostů. Ponechání odumřelých dřevin, především listnáčů, do stadia rozpadu. Regulace turistiky vhodným značením.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství - využití veškeré dřevní hmoty, výsadba stanovištně nepůvodních dřevin (především smrk ztepilý).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.7520
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Milínov u Nezvěstic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.