Homepage

CZ0323150 - Kamenec

Rozloha: 9.9802 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°35'47'' v.d., 49°52'38'' s.š.
Nadmořská výška: 333 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Niva a přilehlé stráně okolo Radnického potoka, 2 km SSZ od Radnic, 15 km severně od Rokycan.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno proterozoickými pararulami a břidlicemi, niva potoka je tvořena z fluviálních písčitohlinitých sedimentů.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Plaská pahorkatina, podcelek Kralovická pahorkatina, okrsek Radnická vrchovina.
Reliéf: Mírně skloněná niva Radnického potoka včetně prudkých svahů až srázů s výchozy matečné horniny na pravém břehu potoka.
Pedologie: Niva je tvořena z větší části půdami, vyvinutými na uloženinách potoka, na prudkých svazích jsou půdy mělké a vysýchavé.
Krajinná charakteristika: Jedná se o poměrně úzkou nivu Radnického potoka s přilehlými mírnými svahy, z menší části tvořenými kulturními loukami, z větší části podmáčenými lady, místy se sklony k rašelinění. Nepravidelně se vyskytuje rozptýlená zeleň, tvořená listnatými stromy a keři. Východní a především sv. část území je tvořena prudkými svahy až srázy se skalními výchozy prvohorních břidlic, navazující k severu na břidlice s výskytem pyritových vložek, které byly v minulosti těženy za účelem výroby kyseliny sírové. Tyto svahy byly v minulosti využívány jako pastviny, sady, případně louky, v současnosti jsou téměř neobhospodařovány a postupně zarůstají křovitou vegetací.  

Biota:

V nivě potoka se vyskytují společenstva vyšších bylin a trav, svahy jsou zarostlé křovitou vegetací s dominantní trnkou, šípkem, hlohem, třešní a dalšími druhy. V SV části se na skalních výchozech vyskytuje teplomilná stepní vegetace, postupně zarůstající křovinami.  

Kvalita a význam:

Poměrně zachovalá niva, přestože v části lokality byl potok regulován. Osídlení jednotlivými samotami pouze nepatrně narušuje přírodní složku a v minulosti spíše vedlo ke zvýšení biodiverzity. Rovněž vysýchavé stepní formace tvoří významné stanoviště pro množství rostlinných a živočišných druhů.  

Zranitelnost:

Jevem, který v současnosti nejvíce ovlivňuje další stav lokality je pokročilá sukcese, měnící stepní formace na lesostep, místy až k úplnému zápoji dřevin, totéž platí pro mírné svahy v JV části území. Vlastní niva je ohrožena nejvíce lidskými zásahy, které mohou ovlivnit její vodní režim, např. při regulaci toku.  

Management:

Pro úpravu vodního režimu je možno provést revitalizaci toku v regulovaných místech (či alespoň neprovádět údržbu), ve stepních ekosystémech je pro další vývoj nutné zabránit další sukcesi, např. odstraněním části keřového patra, kosením některých ploch a především řízenou pastvou pomocí ovcí a koz.  

Možné střety zájmu:

Přechod z extenzivního na intenzivní zemědělské využití luk v nivě potoka, další regulace Radnického potoka, změna využívání pozemků, přilehlých k jednotlivým nemovitostem.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.9802
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.010.0013
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.755.5644
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.714.1636
Z toho X biotopů: 2.510.2509
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00210.02B/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.00210.02B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.058350.68C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.058350.68C/B/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.5045.04A/A/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.50405.04A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00130.01C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.00130.01C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.821718.25A/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd2.341923.46A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00990.09
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00060.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.23732.37
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00310.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCB
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCBAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Kamenec u Radnic, Radnice u Rokycan  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.