Homepage

CZ0323149 - Kakejcov

Rozloha: 1.5810 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°36'34'' v.d., 49°40'2'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 460 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní rybník 4 km jihozápadně od Mirošova a 7 km jižně od Rokycan ve výšce 455 m n. m.  

Ekotop:

Při východním okraji lesního komplexu jižně od Rokycan, v ploché Švihovské vrchovině, byl vybudován přibližně hektarový mělký rybník na malém přítoku Kornatického potoka. Okolní terén má mírný sklon k západu. Přítoková část rybníka a mělčí okraje jsou značně zarostlé vodní vegetací, na sv. okraji je kulturní sekaná louka o ploše do 1 ha, navazující na asfaltovou komunikaci. Převážná část okolí rybníka je porostlá kulturním smrkovým lesem.  

Biota:

Z vodní vegetace je nejvýznamnější výskyt zblochanu, který tvoří vhodné prostředí pro rozmnožování obojživelníků. Z dalších druhů mokřadní vegetace je nejhojnější sítina rozkladitá. Méně vhodný je výskyt okřehku, který zabraňuje pronikání světla a tepla do vodního prostředí. Okolní prostředí tvoří převážně smrková monokultura v mýtním věku s řídkým podrostem (ostružiník).
Vedle čolka velkého (Triturus cristatus) se zde vyskytují další druhy obojživelníků - čolek obecný (Triturus vulgaris) i čolek horský (Triturus alpestris).  

Kvalita a význam:

Rybník tvoří vhodné prostředí pro rozmnožování obojživelníků, včetně čolka velkého (Triturus cristatus). V samotném rybníku je značné množství rostlinné biomasy, která částečně omezuje množství světla a tepla ve vodním prostředí.  

Zranitelnost:

Svou polohou, zastíněním, malou hloubkou a nedostatečným přítokem není rybník vhodný pro intenzivní chov ryb. V případě použití rybí obsádky, běžně používané pro produkční rybníky, hrozí poškození ekosystému do té míry, že bude vyloučeno rozmnožování některých obojživelníků, především čolka velkého.
V delším časovém období, při nedostatečném přítoku, hrozí další hromadění organické hmoty, vedoucí až k úplnému zazemnění části vodní plochy.  

Management:

Zachování v současné podobě, případně částečné odstranění nahromaděné organické hmoty.  

Možné střety zájmu:

Využití rybníka pro chov ryb.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.5810
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 15.930.2519
Z toho ostatních přírodních biotopů: 68.371.081
Z toho X biotopů: 2.230.0353
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.12437.86C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.12437.86C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.0040.25C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00400.25C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.12367.81C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.12367.81C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.01601.01C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.03192.01C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.03192.01C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.264616.73B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.736646.59C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.03532.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Mešno  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.