Homepage

CZ0323147 - Darmyšl - pískovna

Rozloha: 0.4901 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°52'58'' v.d., 49°38'17'' s.š.
Nadmořská výška: 440 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bývalá pískovna u obce Darmyšl v JZ Čechách, 11 km JZ od Kladrub u Stříbra, ležící u silnice Bor - Staňkov.  

Ekotop:

Geologie: Území je budované pararulami a svory tepelského/domažlického krystalinika a kladrubským žulovým masívem.
Geomorfologie: Lokalita leží v členité Stříbrské pahorkatině, na okraji Sedmihoří.
Reliéf: Značně rozčleněná těžební jáma.
Pedologie: Především kambizemě typické, nasycené s ostrůvky pseudoglejů.
Krajinná charakteristika: Zalesněná krajina s ostrovy polí a luk.  

Biota:

Kromě čolka velkého (Triturus cristatus) se vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgaris) a skokan zelený (Rana esculenta), v občasných tůních se řídce vyskytuje vodní rostlinstvo, tvořené hvězdošem, bahničkou a sítinou rozkladitou. Plocha pískovny je převážně bez vegetace. V okolí lokality se nachází kulturní louka a smíšený les s hojným zastoupením borovice a dubu.  

Kvalita a význam:

V regionu významná lokalita.  

Zranitelnost:

V roce 2004 došlo k úplnému vyschnutí všech vodních ploch v lokalitě před dokončením reprodukce obojživelníků.
Potenciálně hrozí nebezpečí zavezení tůní, nevhodné terénní úpravy, či sukcesní změny.  

Management:

Vyhloubit dvě tůně s odlišnou hloubkou. Zachování prostředí v lokalitě i okolí.  

Možné střety zájmu:

Využití lokality jako skládky inertního materiálu, změna druhového a prostorového složení lesních porostů v okolí.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4901
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.880.3425
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.740.1458
Z toho X biotopů: 0.060.0003
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.087417.83B/B/-Ne
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků0.087417.83B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.196840.15D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.196840.15D/C/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.058311.89B/B/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.058311.89B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00010.02C/C
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.145729.72B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00020.04
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00010.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Darmyšl  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.