Homepage

CZ0323144 - Bonětice

Rozloha: 0.4362 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°49'12'' v.d., 49°40'31'' s.š.
Nadmořská výška: 453 - 459 m n. m.

Mapa:

Poloha:

5 km JV od města Bor u Tachova, 1 km JJV od obce Boječnice.  

Ekotop:

Geologie: V podloží lokality převládají žuly až granodiority.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v Tachovské brázdě, v podhůří Českého lesa.
Reliéf: Mírně skloněný svah směrem k drobné vodoteči jižním směrem.
Pedologie: Dominují kyselé kambizemě s vložkami distrických typických kambizemí,v bezprostředním okolí rybníka glejová půda.
Krajinná charakteristika: Zachovalý rybník na jehož litorální pásmo navazuje smrková mlazina, v blízkosti silnice 2.třídy.  

Biota:

Relativně čistý lesní rybník, neeutrofizovaný, zčásti zarostlý vodními makrofyty (cca 20% hladiny pokryto okřehkem), s vyvinutými břehovými porosty ostřic a křovitých a stromových vrb.
V rybníce žije početná populace zelených skokanů (Rana esculenta).  

Kvalita a význam:

Relativně zachovalá lokalita, místně významná pro populaci čolka velkého (Triturus cristatus).  

Zranitelnost:

Nebezpečí ohrožení vlivem lesního hospodářství (únik ropných produktů, erozní jevy, změna druhového a prostorového složení lesa v nejbližším okolí rybníka).
Vzhledem k blízkosti komunikace a snadné dostupnosti hrozí nebezpečí kontaminace vody z černé skládky.
Nebeský rybník, v suchém období dochází k poklesu hladiny pod úroveň nutnou pro reprodukci vybraných druhů obojživelníků (zvláště s přihlédnutím k značnému množství biomasy ve vodním sloupci, tvořené převážně opadem listí z vrbových porostů).  

Management:

Nutná spolupráce s lesním hospodářem k udržení a zlepšení stavu lesních porostů vzhledem k předmětu ochrany, zabránit nevhodným zásahům do rybníka (znečištění, pohyb hladiny).
Šetrné odstranění části organického opadu a vodních makrofyt.
Zajištění dostatečné výše hladiny v období reprodukce obojživelníků.
Likvidace černé skládky u příjezdové komunikace.  

Možné střety zájmu:

Zatím nezjištěny.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4362
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.440.0979
Z toho ostatních přírodních biotopů: 52.380.2285
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.097922.44D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.097922.44D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.228552.38C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Bonětice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.