Homepage

CZ0322060 - Vlkonice

Rozloha: 1.0699 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°35'47'' v.d., 49°18'0'' s.š.
Nadmořská výška: 486 - 518 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Severně až severozápadně orientované stráně kóty Vrch 584 m n. m., asi 0,5-0,8 km východně od okraje obce Vlkonice, 8 km jihozápadně od Horažďovic.  

Ekotop:

Geologie: Horninový podklad tvoří krystalické vápence.
Geomorfologie: Území náleží do Šumavské soustavy, oblasti Šumavská hornatina, celku Šumavské podhůří, podcelku Bavorská vrchovina, okrsku Budětická vrchovina.
Reliéf: Severně orientované svahy úpatí kóty Vrch (584m).
Pedologie: Půdním typem jsou zde modální kambizemě.
Krajinná charakteristika: Lokalita je tvořena mozaikou lesních porostů a luk na terasovitě upravených svazích různého sklonu (cca 1 až 15 stupňů).  

Biota:

Mozaika druhotných lesních porostů - zejména borovice lesní (X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami), kulturních luk - dříve polí (X5 Intenzivně obhospodařované louky) a dvou luk s přírodní vegetací (viz "louka pod lesem" a "loučka mezi lesíky").
1) "Louka pod lesem": Severozápadně orientovaná stráň na vápenci a přiléhající mez s mozaikou sušších společenstev svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) s dominujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), kostřavou červenou (Festuca rubra), smělkem jehlancovitým (Koeleria pyramidata) a trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens). Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), jalovec obecný (Juniperus communis) a zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus).
2) "Loučka mezi lesíky": Severozápadně orientovaná stráň mezi borovými lesíky s mozaikou neobhospodařovaných sušších lučních společenstev svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) a náletových dřevin (Pinus sylvestris, Rosa canina agg.). V porostu dominují trávy, zejména kostřava červená (Festuca rubra), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a třeslice prostřední (Briza media). Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).  

Kvalita a význam:

1) "Louka pod lesem": Populace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox ssp. bohemica) se rozprostírá na celé stráni a na přiléhající travnaté mezi pod strání. Celkový počet kvetoucích jedinců kolísal v letech 2000 až 2002 mezi 106 (2000) až 255 (2002) exempláři. Rostliny na lokalitě byly vždy velmi vitální. V roce 2003 nebyl pravděpodobně v důsledku suchého jara a léta zaznamenán žádný kvetoucí exemplář, v roce 2005 (154 ex) - BRABEC et.al.
2) "Loučka mezi lesíky": Populace G. praecox ssp. bohemica je vzhledem k silně zapojené vegetaci velmi slabá (7 kvetoucích exemplářů v roce 2000, 1 kvetoucí exemplář v roce 2002; v letech 2001 a 2003 žádný kvetoucí exemplář, v roce 2005 - 1 ex, BRABEC et.al).  

Zranitelnost:

1) "Louka pod lesem": Při urychleném obnovení pravidelného obhospodařování je část populace v louce ve stráni bez ohrožení. Mez silně zarůstá náletem (Rosa canina agg., Prunus spinosa, Pinus sylvestris).
2) "Loučka mezi lesíky": Zapojování drnu, nárůst mechorostů, růst náletu, expanze Cytisus scoparius.  

Management:

1) "Louka pod lesem": Celou stráň jedenkrát až dvakrát ročně kosit (první seč nejpozději do začátku července, případná druhá – nejlépe jedenkrát za dva roky – až po vysemenění hořečků cca koncem října), posečenou biomasu vyhrabat a odstranit z lokality. Přibližně jedenkrát za dva roky po podzimní seči zvláčet. V případě možnosti nebránit pastvě ovcí a koz nebo kombinaci pastvy a seče. Tatáž opatření ve vhodné míře (nelze například vláčet) provádět i na hraniční mezi.
2) "Loučka mezi lesíky": Zlikvidovat keře janovce metlatého (Cytisus scoparius), vyřezat náletové dřeviny, louku posekat, vyhrabat a odstranit posečenou biomasu, zvláčet. Následně začít s pravidelným managementem. Zpočátku je vhodné provádění seče dvakrát ročně, později zavést stejnou kombinaci obhospodařování populace jako na první mikrolokalitě. Případné posílení populace z první mikrolokality je možné, bez zavedení pravidelného obhospodařování však zbytečné.  

Možné střety zájmu:

V současné době nejsou ze strany člověka obě mikrolokality konfliktní, problém může nastat v případě využití lokality pro intenzivní zemědělské hospodaření (pastva hovězího dobytka či nadměrné kosení), případně při těžbě dřeva v okolních porostech jako skládka dřeva či těžebních zbytků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.0699
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.630.3171
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.370.0147
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.10499.80D/C/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.10499.80D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.212219.83C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.212219.83C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01471.37C/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český<251
Gentianella praecox subsp. bohemicaBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Budětice, Vlkonice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.