Homepage

CZ0322059 - Pohorsko

Rozloha: 0.4995 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°37'35'' v.d., 49°9'34'' s.š.
Nadmořská výška: 800 - 817 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Louky asi 200 až 500 m jižně od obce Pohorsko, 2 km JV od obce Nezdice, 5 km SV od města Kašperské Hory, pod silnicí vedoucí z obce Pohorsko k hájovně.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří pararuly a ruly.
Geomorfologie: Území náleží do celku Šumava, podcelku Šumavské pláně, okrsku Javornická hornatina.
Reliéf: Svahové louky nad pravým břehem Nezdického potoka.
Pedologie: Půdním typem jsou zde podzoly kambické.
Krajinná charakteristika: Svahové louky s mozaikou rozptýlené zeleně (lemy kolem kamenných snosů). Lokalita je členěna do dvou částí - severní - hostí populaci hořečku mnohotvarého českého a jižní (bez výskytu hořečku), které jsou rozděleny kamenným snosem. Obě louky jsou orientované převážně k SZ se sklonem 1 až 10 stupňů.  

Biota:

Jižní louka (v minulosti pravděpodobně pole) je velmi kulturní (s degradovanými společenstvy svazu Arrhenatherion - T1.1 Mezofilní ovsíkové louky). Severní louka je extenzivně sečená. V jejích horních partiích se udržují krátkostébelná společenstva svazu Violion caninae (T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky), která postupně směrem do louky přecházejí ve společenstva svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) s dominantami kostřavou červenou (Festuca rubra) a trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens). Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje vratička měsíční (Botrychium lunaria), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), krabilice zlatoplodá (Chaerophyllum aureum), bradáček vejčitý (Listera ovata), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata).  

Kvalita a význam:

Bohatá populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) (v letech 2001 a 2002 celkem 180, respektive 650 kvetoucích exemplářů) je soustředěna do horních partií severní louky a směrem ke středu louky postupně vyznívá. V roce 2003 byl na lokalitě patrný výrazný přísušek a nebyl nalezen ani jeden kvetoucí exemplář. V roce 2005 činil počet G. praecox ssp. bohemica opět stovky ex. - 2550! (BRABEC et.al).  

Zranitelnost:

Severní louka: Zapojování drnu, jinak při dodržování vhodné doby seče bez ohrožení. Hrozí snad jedině přímá likvidace (např. prodej pozemku na stavební parcelu atd.).
Jižní louka: Bez většího ohrožení.  

Management:

Severní louka: Stabilizovat harmonogram obhospodařování. Pro populaci hořečku mnohotvarého pravého (G. praecox ssp. praecox) je optimální první seč do konce června a asi jedenkrát za tři roky i druhá seč na přelomu října a listopadu. Po podzimní seči je vhodné zvláčení. Vzhledem k výskytu dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin je však vhodné v některých letech (jedenkrát za dva až tři roky) jarní seč vynechat a uskutečnit pouze podzimní seč se zvláčením. Posečenou biomasu vždy z lokality odstranit (nejlépe po usušení sena na místě). V případě možnosti nebránit pastvě ovcí a koz, případně kombinaci pastvy a seče (vždy však mít na vědomí vhodný harmonogram obhospodařování jak pro hořečky tak pro orchideje).
Jižní louka: Běžné hospodaření sečením bez dalšího omezení, vyjma hnojení.  

Možné střety zájmu:

Záměr na využití území pro stavbu domu, intenzifikace či absence zemědělské výroby, přímá likvidace kvetoucích rostlin.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4995
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 80.780.4035
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.700.0385
Z toho X biotopů: 10.670.0533
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.04799.58A/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.04799.58A/B/-
6520Horské sečené louky 0.355671.19B/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky0.355671.19B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00440.88B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.03416.82C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.053310.67
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český<651
Gentianella praecox subsp. bohemicaBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Nezdice na Šumavě, Pohorsko  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.