Homepage

CZ0322057 - Maňovický rybník

Rozloha: 6.5404 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°36'26'' v.d., 49°27'27'' s.š.
Nadmořská výška: 444 - 458 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník s přilehlými litorálními porosty 0,5 km SV od Maňovic, asi 3 km JV od Nepomuku (okres Plzeň - jih).  

Ekotop:

Geomorfologie: Lokalita se nachází v centrální části celku Blatenská pahorkatina, podcelku Nepomucká vrchovina, okrsku Zelenohorská pahorkatina.
Reliéf: Údolní sníženina v nivě levostranného přítoku Myslívského potoka. Nadmořská výška území je v rozpětí od 442 do 448 m n m.
Hydrologie: Hydrograficky území náleží k povodí Labe. Dešťové srážky jsou odváděny levostranným přítokem Myslívského potoka, Myslívským potokem, Úslavou a konečně Berounkou do Labe.
Pedologie: Půdy vyvinuté na minerálních a organominerálních naplaveninách, ojediněle se zde vyskytují mírně zrašelinělé hlinité půdy.
Krajinná charakteristika: Mírně skloněný svah s východní expozicí s dominantní plochou rybníka při východním okraji.  

Biota:

Vegetace náleží do fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu č. 34 Plánický hřeben a do čtverce středoevropské mapovací sítě: 6547. Mapa potenciální přirozené vegetace ČR řadí území do bikových / jedlových / doubrav as. Luzulo albidae-Quercetum petraeae / Abieti-Quercetum. Aktuální vegetaci tvoří svazy Eleocharition soloniensis (obnažené části dna rybníka), Nymphaeion albae (vodní plocha a obnažené části rybníka), Arrhenatherion elatioris (sušší plochy lada v přítokové části rybníka), Magnocaricion elatae (porosty vysokých ostřic), Calthion (mokřadní lado), Phragmition communis (rákosiny eutrofních vod), Aegopodion podagrariae (nitrofilní porosty) a sukcesní porosty náletových dřevin.
Flóru zastupují i vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin, jako např.: puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), plavín štítnatý (Nymphoides peltata), blatěnka vodní (Limosella aquatica), kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) (SLADKÝ 2006 - vlastní pozorování), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), okřehek hrbatý (Lemna gibba) (KOPTÍK et al. 2007).

Z bezobratlých byl zjištěn výskyt vzácných druhů, jako např.: snovačka (Steatoda albomaculata) (KOPTÍK et al. 2007) - v západních Čechách byla snovačka zjištěna podruhé (první známá lokalita v Plzeňském kraji), slíďák lesostepní (Tricca lutetiana) - teplomilný druh skalních stepí a lesostepí, v západních Čechách poměrně vzácný, v EVL zjištěn (KOPTÍK et al. 2007) pouze na dně letněného rybníka, z motýlů: otakárek fenyklový (Papilio machaon) (SLADKÝ 2006 - vlastní pozorování), ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus) – v západních Čechách nehojný druh obývající především květnaté pastviny a podmáčené louky, na území EVL zjištěn pouze na dně letněného rybníka, na degradované louce ani v blízkém okolí nenalezen. Faunu obratlovců též zastupují některé vzácné a zvláště chráněné druhy živočichů, jako např.: dosti početná (stovky jedinců) populace rosničky zelené (Hyla arborea) (ŘÍŠ 2013, ústní sdělení) - lokalita monitoringu druhu, rovněž i blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) (ŘÍŠ 2013, ústní sdělení) - stovky pulců, ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Rana kl. esculenta) (CHVOJKOVÁ et al. 2009), dále pak užovka obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - pozorování i s mláďaty, kulík říční (Charadrius dubius) - nalezeno i hnízdo se snůškou (SLADKÝ 2006), lyska černá (Fulica atra)- hnízdo se snůškou (SLADKÝ 2006), slavík obecný (Luscinius megarhynchos) - křoviny v pod hrází rybníka, cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - porosty chrastice podél břehů rybníka, dále lze zastihnout z ptáků druhy, které jsou zde na tahu či při hledání potravy - lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka (Anas sp.), kopřivka obecná (Anas strepera), husa velká (Anser anser), labuť velká (Cygnus olor), moták pochop (Circus aeruginosus), čáp černý (Ciconia nigra), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio). Ze savců lze spatřit ondatru pižmovou (Ondatra zibethicus) - jedna rodina a též nepůvodního norka amerického (Mustela vison) (KOPTÍK et al. 2007 - pobytové stopy).  

Kvalita a význam:

Jedná se v současné době o jednu ze dvou lokalit puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) v západních Čechách.  

Zranitelnost:

Druh by mohl být ohrožen nesprávným způsobem rybářského hospodaření. Lokalita je navržena na vyhlášení přírodní památkou a vhodné způsoby hospodaření jsou předběžně dohodnuty s vlastníkem pozemku.  

Management:

Je třeba zajistit pravidelné snižování vodní hladiny na rybníku a obnažování bahnitého a písčitého dna v jarní sezóně. Současně je nutno zabezpečit možnost reprodukce všech druhů obojživelníků (kontakt vody s pobřežní vegetací v jarním období - min. 1x za 3 roky, či tvorbu neprůtočných tůní v místech přítoku).  

Možné střety zájmu:

Změna režimu rybího hospodářství (přechod z plůdku na tržní rybu), nevhodná manipulace s hladinou během vývojového cyklu rostlin a živočichů, likvidace fytomasy pomocí herbicidů. Chov a vypouštění polodivokých kachen divokých, měnících parametry vody k vyšší trofii.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.5404
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.901.4979
Z toho ostatních přírodních biotopů: 71.934.7051
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.497922.90B/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.497922.90B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.19723.01B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.16642.54C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.788912.06C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.02480.37B/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu3.527853.93B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá>10 000
Coleanthus subtilisCBAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Maňovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.