Homepage

CZ0322055 - Drahotínský les

Rozloha: 16.2404 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°46'32'' v.d., 49°30'55'' s.š.
Nadmořská výška: 487 - 503 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v Tachovské brázdě, 1,5 km JV od obce Drahotín (okr. Domažlice) 12 km SZ od Domažlic. Zahrnuje PR Drahotínský les ležící na zalesněném vrcholku kopce Skalky a přiléhající opuštěný lom.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem je serpentinit uložený v amfibolitech, z části fylonitisovaných.
Geomorfologie: Serpentinit tvoří nesouvislý skalní výchoz, který je nejvýraznější v sz. části lokality. Území náleží do celku Podčeskoleská pahorkatina, podcelku Chodská pahorkatina, okrsku Hostouňská pahorkatina.
Reliéf: Hlavní část lokality tvoří skalnatý hřbítek v lesním porostu táhnoucí se ve směru JV-SZ, k němuž přiléhá zcela zalesněný prudký svah exponovaný na severovýchod.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Lesní komplex se skupinami hadcových skalek.  

Biota:

Převážnou část území pokrývá bor, z části kulturní, v blízkosti hadcových výchozů má charakter boreokontinentálních borů (L8.1). Přímo na skalní výchozy je vázána štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2), která je zastoupena v centrální části PR Drahotínský les a na stěnách opuštěného lomu.  

Kvalita a význam:

Populace sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) patří k jedné ze dvou lokalit v Čechách (jediná lokalita v Plzeňském kraji).  

Zranitelnost:

Druhu neprospívá nadměrný opad jehličí (zejména smrku) a šíření expanzních druhů rostlin.  

Management:

Postupný převod smrkových monokultur na bory, místy s příměsí dubu, na stanovištích s hlubší půdou lze podporovat výskyt buku. V blízkosti skalek eliminovat nálet smrku a případné šíření expanzních druhů (Rubus, Calamagrostis, Sambucus racemosa, Frangula alnus).  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace lesního hospodářství.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.2404
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.020.0038
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00380.02C/C
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sleziník nepravý500
Asplenium adulterinumBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Drahotín, Hvožďany u Poběžovic, Poběžovice u Domažlic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.