Homepage

CZ0315005 - Řežabinec

Rozloha: 2.7884 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°5'1'' v.d., 49°15'3'' s.š.
Nadmořská výška: 368 - 379 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rašeliniště na jz. okraji rybníka Řežabinec,1,5 km JV od Lhoty u Kestřan, 8 km JZ od Písku. Lokalita je součástí NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně.  

Ekotop:

Geologie: Horninový podklad tvoří biotitická a muskovit-biotitická žulorula a perlová rula (moldanubikum), převrstvená terciérními sedimenty ledenického souvrství (písky a písčité jíly) a kvartérními fluviálními štěrky a hlinitými písky. Povrch lokality je tvořen ložiskem holocénní rašeliny.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v severozápadní části Českobudějovické pánve (v její části Putimská pánev). Leží na jedné z vyšších říčních teras Otavy v mělké terénní depresi, která je pokládána za přímý pozůstatek třetihorního jezera a která je dnes vyplněna vodní plochou rybníka Řežabinec.
Reliéf: Plochý terén výtopy rybníka a nejbližšího okolí přechází pozvolna mírnými svahy k okolním nízkým vyvýšeninám. Nadmořská výška 370 m n. m.
Pedologie: Organozem (rákosová a ostřicová slatina, Carex-fen), přecházející na okrajích k organozemnímu gleji.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina s mozaikou polí, luk a větších či menších rybníků a s poměrně řídkými, ale spíše většími sídly.  

Biota:

Druhová lokalita zahrnuje společenstva nevápnitého mechového slatiniště (R2.2) a přechodového rašeliniště (R2.3) s mozaikou fytocenóz svazů Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion a Sphagno recurvi-Caricion canescentis s řídkými porosty terestrického rákosu. Podél vodní hladiny rybníka Řežabinec do ní patří i rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1, as. Phragmitetum communis).
Druh Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus se vyskytuje na severním okraji kosené rašelinné enklávy (minerotrofní rašeliniště) ve dvou mikropopulacích, které jsou od sebe vzdáleny asi 10 m. Druh roste na ploše cca 1 m2.
Z dalších cenných mechorostů zde byly nalezeny druhy stěkovec zakřivený (Riccardia incurvata), kryjnice zaříznutá (Calypogeia fissa), Drepanocladus polygamus, Campylium stellatum, Sphagnum contortum, Sphagnum warnstorfii a Amblystegium radicale.  

Kvalita a význam:

Pro zachování srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) je tato lokalita velmi významná.  

Zranitelnost:

Vysýchání rašeliniště v suchých letech, upuštění od pravidelného kosení (expanze rákosu a třtiny šedavé a nálet dřevin) nebo technologicky nevhodný způsob kosení.  

Management:

V současné době je rašelinná louka (jádrová část druhové lokality s výskytem mechu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus o rozloze cca 1 ha) pravidelně 1 - 2x ročně kosena. Na zbývající ploše dochází k náletu dřevin zejména břízy a krušiny olšové. Kosení je třeba provádět tak, aby nebyly poškozovány rašeliníkové bulty a zároveň je potřebné dbát na šetrné ale důsledné vyhrabání pokosené hmoty ze sníženin terénu (šlenků), v nichž roste Drepanocladus vernicosus.  

Možné střety zájmu:

Nejsou pravděpodobné. Rybník Řežabinec (a tudíž i celá lokalita) je státním vlastnictvím ve správě AOPK ČR.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.7884
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.791.0818
Z toho ostatních přírodních biotopů: 61.171.7059
Z toho X biotopů: 0.030.0009
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.081838.79B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.26339.44C/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.818529.35B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00270.09B/A
L1 Mokřadní olšiny0.00230.08A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.700960.99A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00090.03
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Lhota u Kestřan, Ražice  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
Kučera J.Návrh evropsky významných lokalit mechu Hamatocaulis vernicosus.- Ms., 32 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2001
Štechová T.Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2005
Vondrák J.Řežabinec - Ražický rybník (C0016), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 7 pp. + přílohy. (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2001
Žebera K.Geologie pravěkého sídliště na březích "Řežabince" u Ražic v jižních Čechách. - Anthropozoikum, 4: 71-86, Praha.1955
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.