Homepage

CZ0315002 - Dolejší rybník

Rozloha: 9.0814 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°49'23'' v.d., 49°25'55'' s.š.
Nadmořská výška: 447 - 448 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřad na jižním břehu Dolejšího rybníka u silnice Blatná - Lnáře, asi 1 km jv. od obce Tchořovice, ve fytogeografickém regionu Blatensko.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Slatinné až přechodové rašeliniště s porosty mokřadních vrbin po okrajích.
Geologie: Horninové podloží tvoří granodiorit s amfibolem, základní varianta blatenského typu (středočeský pluton), který je pod částí druhové lokality překrytý fluviálními písčitými hlínami a hlinitými písky (holocén) a sedimenty umělých vodních nádrží (recent).
Geomorfologie: Území je součástí Blatenské pahorkatiny (resp. její nižší části, Blatenské kotliny).
Reliéf: Dno ploché terénní deprese na jižním břehu rybníka.
Pedologie: Půdním typem je glej organozemní (typický) až organozem (slatina).
Krajinná charakteristika: Druhová lokalita mechu (Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus) se nachází v ploché rybničnaté Blatenské kotlině, v SZ části PR Dolejší rybník a ve výšce 450 m n. m.
 

Biota:

Největší část druhové lokality zaujímá vlhká slatinná louka tvořená mozaikou několika typů vegetace:
1. Vegetace vysokých ostřic (M1.7). Dominantou porostů je několik druhů dosud poměrně běžných ostřic – o. štíhlá (Carex acuta), o. měchýřkatá (C. vesicaria), o. zobánkatá (C. rostrata). Významný je výskyt dnes vzácných rostlin: mochna bahenní (Potentilla palustris), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a pryskyřník velký (Ranunculus lingua).
2. Nevápnité mechové slatiniště (R2.2) v určitém přechodu k vegetaci přechodových rašelinišť (R2.3). Tento přechod se projevuje například výskytem druhu ostřice bahenní (Carex limosa). K dominantním druhům cévnatých rostlin slatiniště patří ostřice přioblá (Carex diandra), o. obecná (C. nigra), lokálně o. plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Významnou roli hrají mechorosty, z rašeliníků má značnou pokryvnost Sphagnum teres a řada dalších široce rozšířených druhů.

Okrajové části lokality tvoří mokřadní vrbiny (K1), v nichž dominuje zpravidla vrba popelavá (Salix cinerea) nebo olše lepkavá (Alnus glutinosa), dále mokřadní olšiny (L1) a velice nepatrně lesní kultura s nepůvodní výsadbou smrku (X9A).

Srpnatka fermežová (Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus) se vyskytuje ostrůvkovitě v několika mikropopulacích. Celková plocha populace je cca 2–5 m2. Z doprovodných druhů mechorostů byly zaznamenány bařinatka srdčitá (Calliergon cordifolium), károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata), rašeliník oblý (Sphagnum teres), rokýtek vlhkomilný (Pseudocampylium radicale), baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum), baňatka potoční (B. rivulare), prutník hvězdovitý (Bryum pseudotriquetrum).

Bohatá je na lokalitě i avifauna a význačná je mokřadní entomofauna.
 

Kvalita a význam:

Jedná se o nadregionálně významnou lokalitu slatinné vegetace známou již více než sto let.  

Zranitelnost:

Společenstva rašeliniště podléhají poměrně rychlému sukcesnímu vývoji. V jeho ploše se expanzivně šíří terestrická forma orobince širokolistého (Typha latifolia), místy vytvářející téměř kompaktní porosty, jež jsou jen s obtížemi udržovány v určitých mezích. Louka je bezprostředně ohrožena expanzí vrby popelavé (Salix cinerea), která je na většině plochy jen s obtížemi omezována prováděným managementem. Objevují se také nálety olše lepkavé (Alnus glutinosa) a krušiny olšové (Frangula alnus).  

Management:

Viz Obecné zásady. Obnovit pravidelné a důsledné kosení 1x ročně a periodické odstraňování náletových dřevin a pokusit se dle možností maximálně omezit expandující porosty Typha latifolia.
Až do roku 2002 byla slatinná louka s výskytem srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) 1x ročně kosena a byly odstraňovány náletové dřeviny. V roce 2003 nebylo možné v důsledku nedostatku financí v tomto managementu pokračovat. Další kosení a redukce náletů a výmladků dřevin se podařilo realizovat v r. 2004 a 2005, ale bohužel vždy v příliš pozdní roční dobu. V roce 2005 byly porosty orobince širokolistého (Typha latifolia) pokoseny až po uzrání semen tohoto druhu a jistá časová prodleva mezi pokosením a odklizením pokosené biomasy, měly za následek vysemenění orobince širokolistého (Typha latifolia) přímo do volných gapů, v nichž se budou pravděpodobně v dalším období dále šířit. Než takto, bude z hlediska srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) vhodnější management na lokalitě neprovádět vůbec.  

Možné střety zájmu:

Nevhodná manipulace s vodní hladinou Dolejšího rybníka - dlouhodobě buď příliš vysoká hladina (poměrně reálná hrozba), nebo na druhé straně hladina držená příliš nízko a s tím spojené vysýchání lokality (to však při současném trendu rybničního hospodaření příliš nehrozí).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.0814
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.620.5108
Z toho ostatních přírodních biotopů: 55.055.0002
Z toho X biotopů: 4.360.3963
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.04710.51A/A/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.04710.51A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.03760.41D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.03760.41D/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.42614.69B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.42614.69B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.254224.82B/A
L1 Mokřadní olšiny2.216324.40B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00530.05C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.31073.42A/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.21372.35C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.26032.86
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.13601.49
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Tchořovice  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
Albrecht J.Informace o managementu v rámci PR Dolejší rybník.
Kopecká V., Vasilová D.Seznam zvláště chráněných území ČR (k 31.12.2002). - AOPK ČR, Praha, 1-535 pp.2003
Kučera J.Návrh evropsky významných lokalit mechu Hamatocaulis vernicosus.- Ms., 48 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2002
Štech M.Tchořovice – Hajany (C0060), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 8 pp. + přílohy. (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2002
Štechová T.Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.