Homepage

CZ0313815 - Malý Bukač

Rozloha: 5.5764 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°9'9'' v.d., 49°9'54'' s.š.
Nadmořská výška: 552 - 554 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Malý rybník v Jindřichohradecké pahorkatině 1 km jihojihozápadně od Nové Olešné, asi 11 km východoseverovýchodně od Jindřichova Hradce.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem jsou cordieritické ruly až nebulitické migmatity. Horninový podklad je překryt fluviálními uloženinami a sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny, v její nižší části - málo členité Jindřichohradecké pahorkatině (okrsek Žirovnická pahorkatina).
Reliéf: Rybník leží v mírně zvlněném terénu v mělké ploché sníženině v těsné blízkosti nevýrazného dílčího rozvodí mezi povodími Olešenského a Vlčického potoka.
Pedologie: Lokalita se nachází v oblasti kambizemě kyselé s častými přechody k pseudogleji, v rybniční kotlině je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Mozaikovitá kulturní krajina s menšími lesními celky a s velmi vysokým počtem malých rybníků na drobných vodotečích.  

Biota:

Rybník s pestrými a relativně rozsáhlými litorálními rákosinnými porosty (M1.1) s orobincem širokolistým (Typha latifolia), přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans), zevarem vzpřímeným (Sparganium erectum), zblochanem vodním (Glyceria maxima) a s pestrou faunou obojživelníků, kromě čolka velkého (Triturus cristatus) též rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana kl. esculenta), čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka ohnivá (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a ropucha obecná (Bufo bufo). Na rákosiny s orobincem jsou tu vázány specifické druhy brouků (drabčík Alianta incana, maločlenec Telmatophilus caricis aj.). Louky pod hrází jsou kulturní, pravidelně sklízené, s prvky svazů Calthion a Molinion.  

Kvalita a význam:

Lokalita výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) v oblasti s poměrně hustou metapopulací druhu a s hustou sítí drobných rybníků, které mohou za příznivých podmínek fungovat jako stanoviště druhu.  

Zranitelnost:

Největší riziko pro populaci čolka velkého vyplývá z příliš intenzivního rybářského hospodaření na rybníku (značná intenzita hospodaření zjištěna v roce 2005 - velmi nízká průhlednost vody v rybníku). Vysoké obsádky ryb působí negativně přímou predací larev čolků, vysoký zákal vody může omezovat rozsah a kvalitu litorální vegetace, kde larvy čolků nacházejí útočiště před predací.  

Management:

Regulovat intenzitu rybářského hospodaření na rybníku, tj. udržet extenzivní rybářské hospodaření (nasazovat nízké rybí obsádky, mladá věková stadia ryb, nehnojit, regulovat intenzitu přikrmování ryb).  

Možné střety zájmu:

Zvyšování intenzity rybářského hospodaření, především nasazování vysokých rybích obsádek a starších věkových kategorií ryb.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.5764
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 37.132.0708
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.33075.93B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.33075.93B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.409425.27C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Nová Olešná  

Prameny:

Doležal P., Chobotská H.Výsledky výzkumu batrachofauny Jindřichohradecka se zaměřením na čolka velkého a kuňku obecnou v roce 2002. Msc., depon. in AOPK ČR.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.